Tóm tắt những kết luận mới của luận án tiến sĩ “Xây dựng và sử dụng tình huống trong dạy học pháp luật ở trường trung học phổ thông"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Tóm tắt những kết luận mới của luận án tiến sĩ “Xây dựng và sử dụng tình huống trong dạy học pháp luật ở trường trung học phổ thông" của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Mai.

 

THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN

 

1. Đề tài luận án: Xây dựng và sử dụng tình huống trong dạy học pháp luật ở trường trung học phổ thông

2. Mã số:  62.14.01.01

3. Chuyên ngành:  Lý luận về lích sử giáo dục

4. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thanh Mai

5. Người hướng dẫn khoa học:

- Phó giáo sư, Tiến sĩ  Hà Nhật Thăng

- Phó giáo sư, Tiến sĩ  Nguyễn Thị Minh Phương

6. Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

7. Những đóng góp mới của luận án

7.1. Về lý luận

 - Nghiên cứu của đề tài góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận, như: Khái niệm tình huống, tình huống dạy học, tình huống dạy học pháp luật, phân loại tình huống dạy học pháp luật, cấu trúc của một tình huống dạy học pháp luật, tiêu chí xây dựng tình huống dạy học pháp luật; đồng thời làm rõ các căn cứ xây dựng và sử dụng tình huống trong dạy học pháp luật ở trường THPT.

- Xác định nguyên tắc và quy trình xây dựng, sử dụng tình huống dạy học pháp luật trong nhà trường THPT cũng như các điều kiện tương ứng.

- Xác định được một số bước cơ bản để xây dựng ngân hàng tình huống dạy học pháp luật ở trường THPT.

7.2. Về mặt thực tiễn

-  Kết quả điều tra, khảo sát đã phát hiện và đánh giá sát thực trạng xây dựng tình huống và sử dụng tình huống, cũng như nhu cầu của giáo viên về xây dựng, sử dụng tình huống trong dạy học pháp luật ở nhà trường THPT.

- Kết quả thực nghiệm đã có giá trị khẳng định tính khả thi của quy trình xây dựng, sử dụng tình huống dạy học pháp luật, góp phần đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật ở trường THPT.

- Thiết kế được bài soạn minh họa nhằm hướng dẫn giáo viên dạy học có sử dụng tình huống theo quy trình mà đề tài đề xuất.


 

THESIS INFORMATION

 

1. Title of the thesis: “To develop and use situations in teaching law in high schools ".

2. Code number: 62.14.01.01

3. Major:  Education (argument and history of education)

4. PhD candidate: Nguyen Thi Thanh Mai

5. Supervisors:

- Asso. Prof. Dr.  Ha Nhat Thang

- Asso. Prof. Dr.  Nguyen Thi Minh Phuong

6. Training institute: The Vietnam Institute of Educational sciences

7. Thesis findings:

7.1. In terms of theoretical aspect

 - To clarify some issues in situation theory such as situation concepts, teaching situation, situation in teaching law, situation classification, the structure and criteria to evaluate situations in law teaching; to identify backgrounds in order to develop and use situations in teaching law in high schools.

- To define rules, the equivalent conditions and process in order to develop and use situations in teaching law in schools.

- To define the basic method to develop situation bank in teaching law in high schools.

7.2. In terms of practical aspect

-  The survey results denote and evaluate the current context of situation development and usage, as well as teachers’ need in terms of situation development and utility in teaching law in high schools.

- The experiment findings confirm the feasible process in law-teaching situation development and usage, making considerable contribution to renew teaching methods in order to improve the quality of law education in high schools.

- To develop teaching materials with the aim to guide teachers to instruct situations in accordance with the thesis suggestions.    

Tin khác