Tóm tắt những kết luận mới của luận án tiến sĩ "Rèn luyện năng lực dạy học cho sinh viên đại học sư phạm kỹ thuật trong thực tập sư phạm theo tiếp cận năng lực thực hiện"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Tóm tắt những kết luận mới của luận án tiến sĩ "Rèn luyện năng lực dạy học cho sinh viên đại học sư phạm kỹ thuật trong thực tập sư phạm theo tiếp cận năng lực thực hiện" của nghiên cứu sinh Vũ Xuân Hùng

 

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI  CỦA LUẬN ÁN TIỄN SĨ

 

Tên đề tài: Rèn luyện năng lực dạy học cho sinh viên đại học sư phạm kỹ thuật trong thực tập sư phạm theo tiếp cận năng lực thực hiện

Mã số: 62 14 01 01 - Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục

Nghiên cứu sinh: Vũ Xuân Hùng

Người hướng dẫn: GS.TSKH. Nguyễn Minh Đường

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

 

Những kết luận mới của luận án

1. Các kết quả chính

- Xây dựng được mô hình lý thuyết về rèn luyện năng lực dạy học (NLDH) cho sinh viên đại học sư phạm kỹ thuật (ĐHSPKT) trong thực tập sư phạm (TTSP) và làm rõ được một số khái niệm công cụ như: Năng lực, năng lực thực hiện (NLTH), năng lực sư phạm, NLDH, TTSP theo tiếp cận NLTH;

- Xây dựng được cơ sở lý luận về rèn luyện NLDH cho sinh viên ĐHSPKT trong TTSP theo NLTH trên các mặt: Mô hình hóa hoạt động và đặc điểm hoạt động dạy học của giáo viên dạy nghề (GVDN); Xây dựng cấu trúc và mô hình hóa năng lực sư phạm và NLDH của GVDN theo NLTH; Xây dựng cấu trúc mục tiêu và nội dung rèn luyện NLDH cho sinh viên ĐHSPKT trong TTSP theo mô đun NLTH; Xây dựng phương pháp và tiêu chí đánh giá kết quả rèn luyện NLDH cho sinh viên ĐHSPKT trong TTSP theo tiếp cận NLTH.

- Đánh giá được thực trạng NLDH của đội ngũ GVDN và thực trạng NLDH của sinh viên trong TTSP; Xác định rõ được thực trạng rèn luyện NLDH trong TTSP cho sinh viên ĐHSPKT, những yếu kém, bất cập và chỉ ra được nguyên nhân. Qua đó đã phát hiện những bằng chứng cho thấy khi TTSP chưa chú ý đến NLTH thì khó lòng đạt được mục tiêu đào tạo GVDN theo NLTH.

- Xây dựng được mục tiêu, thiết kế được nội dung, quy trình, tiêu chí đánh giá và thực hiện rèn luyện NLDH cho sinh viên ĐHSPKT trong TTSP theo tiếp cận NLTH. Mục tiêu, nội dung, quy trình và tiêu chí, công cụ đánh giá kết quả rèn luyện NLDH cho sinh viên ĐHSPKT trong TTSP theo tiếp cận NLTH được kiểm chứng trong thực tiễn.

2. Kết luận

- Các kết quả nghiên cứu cho thấy rèn luyện NLDH cho sinh viên ĐHSPKT trong TTSP theo tiếp cận NLTH sẽ nâng cao được NLDH của sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo GVDN;

- Đề tài mở ra hướng tiếp cận mới, tiếp cận NLTH trong tổ chức TTSP nói chung, rèn luyện NLDH nói riêng trong đào tạo GVDN tại các trường ĐHSPKT ở Việt Nam./.

 

Người hướng dẫn

 

 

 

 

GS.TSKH. Nguyễn Minh Đường

Nghiên cứu sinh

 

 

 

 

Vũ Xuân Hùng


 

  

SUMMARY INFORMATION ON THE NEW FINDINGS AND CONCLUSIONS OF DOTORAL THESIS

Name of thesis: Training the teaching capacity for students of technical pedagogical universities in pedagogical practice with competency approach

Code: 62 14 01 01 – Specialization: Theory and History of Education 

PhD student: Vu Xuan Hung

Science Adviser: Prof. Dr.Sc. Nguyen Minh Duong

Training Institution: The Vietnam Institute of Educational Sciences

 

The Thesis has the following main findings and conclusions

1. Main findings

- Formulating theoretical model of training the teaching capacity for students of technical pedagogical universities in pedagogical practice and clarifying some  concepts and instruments such as capability, competency, pedagogical capacity, teaching capacity, pedagogical practice with competency approach.

 - Building scientific basis for training the teaching capacity for students of technical pedagogical universities in pedagogical practice with competency approach in some aspects, such as: Modeling the activities and features of teaching activities of vocational teachers; developing the structure and modeling the pedagogical capacity and teaching capacity of vocational teachers based on competency; Building the structure of objectives and contents of training the teaching capacity for students of technical pedagogical universities in pedagogical practice with competency module; Developing the methodology and criteria to evaluate the results of training the teaching capacity for students of technical pedagogical universities in pedagogical practice with competency approach.

- Evaluating the actual teaching capacity of vocational teachers and the teaching capacity of students in pedagogical practice; Identifying clearly the actual situation of training the teaching capacity in pedagogical practice for students in technical pedagogical universities, weaknesses, shortcomings, and indicating their reasons and causes. The finding is that if training the teaching capacity for students in pedagogical practice without attention to competency, the objectives of competency-based vocational teachers training could not be reached.

- Designing objectives, contents, procedure, evaluation criteria for training the teaching capacity for students of technical pedagogical universities in pedagogical practice with competency approach and implementing them in experimentally training the teaching capacity for students.  

2. Conclusions

- The research findings have shown that training the teaching capacity in pedagogical practice for students in technical pedagogical universities with competency approach will improve students’ teaching capacity, contributing to enhancement of the quality of vocational teacher training.

- The thesis provides a new approach, i.e., competency approach in organizing the pedagogical practice in general and training the teaching capacity in particular in the field of vocational teacher training in technical pedagogical universities in Vietnam.

Tin khác