Tóm tắt những kết luận mới của luận án tiến sĩ “Quản lý các trường trung học phổ thông ngoài công lập ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”

10/08/2017 16:55 GMT+7
Thông tin tóm tắt những kết luận mới của luận án tiến sĩ “Quản lý các trường trung học phổ thông ngoài công lập ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”, Nghiên cứu sinh: Phạm Tuấn Hùng


                       THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI

CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Tên đề tài: QUẢN  LÝ CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC  PHỔ THÔNG NGOÀI CÔNG LẬP Ở  VIỆT NAM  TRONG  GIAI  ĐOẠN  HIỆN  NAY

Thuộc chuyên ngành : Quản lý giáo dục

            Mã số : 62140501

Người hướng dẫn:

-         GS.TSKH Vũ Ngọc Hải

-         TS. Đỗ Thị Bích Loan

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

Những kết luận mới của luận án:

- Loại hình trường Trung học phổ thông ngoài công lập ngày càng giữ vị trí quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân và là đối trọng quan trọng trong cạnh tranh lành mạnh với các trường Trung học phổ thông công lập.

- Trường Trung học phổ thông ngoài công lập là mô hình nhà trường được hình thành trong quá trình xã hội hoá giáo dục và là mô hình thích ứng tốt với nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta.

- Thực trạng phát triển và quản lý các trường Trung học phổ thông ngoài công lập  ở nước ta còn nhiều bất cập; tình trạng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và cơ  sở vật chất còn thiếu và yếu,  sự quan tâm quản lý  của các cấp còn mờ nhạt.

- Để quản lý nhà trường Trung học phổ thông ngoài công lập có hiệu quả cần thực hiện 6 giải pháp :

1.   Quy hoạch hợp lý mạng lưới trường Trung học phổ thông ngoài công lập

2.   Hoàn thiện các chính sách và văn bản pháp lý  nhằm phát triển các Trường Trung học phổ thông ngoài công lập

3.   Đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý trường Trung học phổ thông ngoài công lập

4.   Đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất và  hiện đại hoá phương tiện dạy học

5.   Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục

6.   Đổi mới cơ chế quản lý nhà trường Trung học phổ thông ngoài công lập theo hướng tăng cường tính tự chủ và tính trách nhiệm xã hội

 

         Người hướng dẫn                                                      Nghiên cứu sinh

 

 

 

      GS.TSKH Vũ Ngọc Hải                                               Phạm Tuấn Hùng


SUMMARY OF NEW FINDINGS IN DOCTOR OF PHILOSOPHY THESIS

 

Topic: MANAGING NON-PUBLIC HIGH SCHOOLS  

IN VIETNAM IN RECENT TIMES”

Major: Educational management

            Code: 62140501

Instructors:

-         Prof, PhD, Vu Ngoc Hai

-         PhD, Đo Thi Bich Loan

Education centre: The Vietnam Institute of Educational Sciences

New findings of the thesis

- Non-public school-form plays an important role in national education system and be a main counterpart in fair competition with public high school.

- Non-public high school is a school-type which has been formed in the socialization of education process, and has been well adapted to the socialist-oriented market economy in Vietnam.

- The current status of developing and managing non-public high schools in Vietnam reveals some shortcomings: board of management, teaching staff and facilities are inadequate; upper-level management is inefficient.

- In order to efficiently manage non-public high schools, 6 solutions need to be adopted:

1.   Restructuring non-public high school system.

2.   Formulating policies and legal documents to develop non-public high schools.

3.   Educating, and training teaching and managing staff.

4.   Comprehensively investing in facility and modernizing teaching aids.

5.   Stimulating socialization of education process.

6.   Improving the management mechanism of non-public high schools to enhance the autonomy and social responsibility.

 

 

 

              Instructor:                                                                Postgraduate:

 

 

 

 

            Prof, PhD, Vu Ngoc Hai                                                 Pham Tuan Hung

Tin khác