Tóm tắt những kết luận mới của luận án tiến sĩ “Phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường trung học cơ sở các tỉnh vùng Tây Bắc theo hướng chuẩn hóa”

10/08/2017 16:55 GMT+7
Thông tin tóm tắt những kết luận mới của luận án tiến sĩ “Phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường trung học cơ sở các tỉnh vùng Tây Bắc theo hướng chuẩn hóa”, Nghiên cứu sinh Nguyễn Huy Hoàng.

THÔNG TIN TÓM TẮT
VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ
 
          Tên luận án: "Phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường trung học cơ sở các tỉnh vùng Tây Bắc theo hướng chuẩn hóa".
          Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 62.14.05.01
          Nghiên cứu sinh: Nguyễn Huy Hoàng
          Người hướng dẫn: 1. PGS.TS Nguyễn Đức Trí
                                      2. PGS.TS Nguyễn Công Giáp
          Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học giáo dục Việt Nam
          Những kết luận mới của Luận án:
- Luận án đã hệ thống hóa và góp phần phát triển lý luận về phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục nói chung và phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường Trung học cơ sở (THCS) nói riêng.
- Xác định được những hạn chế hiện nay về chính sách, chế độ trong quản lý phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường THCS; những bất cập về chất lượng và cơ cấu của đội ngũ hiệu trưởng trường THCS ở các tỉnh vùng Tây Bắc so với yêu cầu của chuẩn hiệu trưởng.
- Đề xuất tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng trường THCS và trang bị kiến thức quản lý giáo dục cho sinh viên các ngành sư phạm tại trường cao đẳng địa phương của các tỉnh vùng Tây Bắc, thể hiện tính khả thi trong thực tiễn; một đề xuất có tính đột phá trong việc xây dựng và phát triển đội ngũ CBQL nhà trường theo hướng chuẩn hóa hiện nay.
- Đề xuất triển khai các biện pháp có ý nghĩa thiết thực tạo động lực cho đội ngũ hiệu trưởng trường THCS phấn đấu đạt chuẩn như hỗ trợ tài chính, tổ chức phong trào thi đua đạt và vượt chuẩn./.
 
NGƯỜI HƯỚNG DẪN
NGHIÊN CỨU SINH
 
 
 
 
 
PGS.TS Nguyễn Đức Trí    PGS.TS Nguyễn Công Giáp
 
 
 
 
 
Nguyễn Huy Hoàng
 

 
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
 
ABSTRACT ON ACHIEVEMENTS OF DOCTORAL DISSERTATION
 
Dissertation title:Develop Lower Secondary School Principals of Nordvietnam’s Northwest Provinces in the direction of standardization”
Speciality: Education Management;                           Code: 62.14.05.01
Dissertation student’s name: Nguyen Huy Hoang
Supervisors’ names:       1. Assoc. Prof. Ph.D. Nguyen Duc Tri
                                      2. Assoc. Prof. Ph.D. Nguyen Cong Giap
Training institution’s name: THE VIETNAM INSTITUTE OF EDUCATIONAL SCIENCES
 
Dissertation’s main achievements
- The thesis systemized and partly contributed to the theory of developing education managers in general and developing principals of lower secondary school in particular.
- The thesis also identified current disadvantages on policies, priority mode in management of developing lower secondary school principles in Nordvietnam’s Northwest provinces as well as inadequacies on their quality and structure compared to the requirements of principle’s standards.
- The dissertation proposed to training and further training lower secondary school principals, and equip teacher-students of provincial colleges in the Nordvietnam’s Northwest provinces with education management knowledge, showing the actual feasibility, as a breakthrough in the goal of building and develop the secondary school managers in the direction of standardization.
- This research also recommended implementing actual solutions in term of financial support, organizing competitive movements of reaching and surpassing standard to motivate and encourage the secondary school managers.
 
Dissertation Supervisors
Dissertation Student
 
 
 
 
Assoc. Prof. Ph.D.
Nguyen Duc Tri
 
 
 
 
Assoc. Prof. Ph.D.
Nguyen Cong Giap
 
 
 
 
 
Nguyen Huy Hoang

Tin khác