Những kết luận mới của Luận án “Giáo dục hành vi đạo đức cho học sinh các lớp 4 và 5 qua hoạt động ngoại khoá”

10/08/2017 16:55 GMT+7
Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án “Giáo dục hành vi đạo đức cho học sinh các lớp 4 và 5 qua hoạt động ngoại khoá”, Nghiên cứu sinh: Vũ Minh Tuấn


THÔNG TIN TÓM TẮT

VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

     

Tên luận án: “Giáo dục hành vi đạo đức cho học sinh các lớp 4 và 5 qua hoạt động ngoại khoá”

Chuyên ngành: Lí luận và lịch sử giáo dục

Mã số: 62 14 01 01

Nghiên cứu sinh: Vũ Minh Tuấn

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Hữu Hợp; TS. Lưu Thu Thuỷ

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Những kết luận mới của luận án:

Một trong những hướng nghiên cứu việc đổi mới lí luận giáo dục hiện nay là tìm kiếm những hình thức cụ thể để giáo dục đạo đức nói chung và giáo dục hành vi đạo đức nói riêng cho học sinh một cách hiệu quả. Việc khai thác quá trình dạy học môn học nhằm giáo dục hành vi đạo đức cho học sinh được thực hiện trên cơ sở tổ chức cho các em vận dụng những kiến thức, kỹ năng, thái độ được hình thành qua dạy học vào thực tiễn cuộc sống, qua ứng xử trong các mối quan hệ khác nhau. Hoạt động ngoại khoá là một hướng giáo dục hành vi đạo đức cho học sinh tiểu học. Trong nghiên cứu này, luận án đã gải quyết những vấn đề sau:

-         Hệ thống hoá và tổng kết lí luận về giáo dục hành vi đạo đức cho học sinh tiểu học qua hoạt động ngoại khoá theo một cấu trúc nhất định nhằm phục vụ cho việc xây dựng các hình thức hoạt động ngoại khoá để giáo dục hành vi đạo đức cho các em.

-         Đánh giá được thực trạng giáo dục hành vi đạo đức cho học sinh tiểu học qua hoạt động ngoại khoá, chỉ ra những nguyên nhân của thực trạng đó trong nhà trường tiểu học hiện nay.

-         Đề xuất 04 hình thức hoạt động ngoại khoá để giáo dục hành vi đạo đức cho học sinh các lớp 4 và 5 với quy trình chặt chẽ cùng các điều kiện đảm bảo việc giáo dục này có hiệu quả.

    

Người hướng dẫn khoa học 
     
PGS.TS. Nguyễn Hữu Hợp
TS. Lưu Thu Thủy
Nghiên cứu sinh
     

Vũ Minh Tuấn

 
 
 

 


 

SUMARY OF NEW CONCULUSIONS
OF DOCTORAL DISERTATION
Dissertation title: “Education moral behavior for students in grades 4 and 5 through extracurricular activities”
Speciality: Theory and History of Educational
Code: 62 14 01 01
Dissertation student’s name: Vu Minh Tuan
Supervisiors’s name: Assoc.Prof.Dr. Nguyen Huu Hop; Dr. Luu Thu Thuy
Trainning institutions: VietNam Institute Educational Sciences
New conclusions of the dissertation:
One of the innovative research argued that education is now looking to form specific ethics education in general and education in particular ethical behavior to students effectively. The extraction process of teaching education courses to ethical behavior to students, are made on the basis of organization for them to apply the knowledge, skills, attitudes formed though learning into practice practical life, the behavior of different relationships. Extracurricular activities are an education guidelines for ethical behavior for elementary school students.
In this study, the thesis has solved the following problems:
-         Systematize argument about moral behavior education for elementary school students through extra–curricular activities in a certain structure to serve for the contruction of the forms extra–curricular activities to educate behavior ethics to children.
-         Assessing the status of moral behavior education for primary school students through extracurricular activities, indicating the causes of the condition that the current primary school.
-         Proposed four forms of extra–curricular activities to educate ethical behavior for students in grades 4 and 5 with tightly coupled process conditions to ensure such education effectively.
 
Disserttion Superviors:
 
 
Assoc.Prof.Dr. Nguyen Huu Hop;
Dr Luu Thu Thuy
Dissertation Student
 
 
Vu Minh Tuan