Những kết luận mới của luận án tiến sĩ "Rèn luyện kỹ năng dạy học nhóm cho giáo viên tiểu học"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án tiến sĩ "Rèn luyện kỹ năng dạy học nhóm cho giáo viên tiểu học", Nghiên cứu sinh: Trương Thị Thu Yến

THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN

1. Thông tin chung

Tên đề tài: Rèn luyện kỹ năng dạy học nhóm cho giáo viên tiểu học

Mã số: 62 14 01 01.     Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục

Nghiên cứu sinh: Trương Thị Thu Yến

Người hướng dẫn: 1) PGS.TS. Đặng Thành Hưng; 2) PGS.TS. Nguyễn Hữu Hợp

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

2. Những đóng góp mới của luận án

2.1. Về mặt lí luận

- Góp phần làm sáng tỏ thêm lí luận về kỹ năng dạy học nói chung và kỹ năng dạy học nhóm nói riêng.

- Bổ sung lí luận về rèn luyện kỹ năng dạy học nhóm cho GV tiểu học thông qua hoạt động bồi dưỡng thường xuyên.

2.2. Về mặt thực tiễn

- Kết quả đánh giá thực trạng kỹ năng dạy học nhóm của giáo viên một số trường tiểu học cũng như công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên tiểu học hiện nay cho thấy rõ những ưu và nhược điểm trong công tác bồi dưỡng GV tiểu học cũng như thực trạng kỹ năng dạy học của GVTH hiện nay.

- Xác định hệ thống những kỹ năng dạy học nhóm cho giáo viên tiểu học, góp phần đổi mới phương pháp dạy học bậc tiểu học.

- Các biện pháp rèn luyện kỹ năng dạy học nhóm cho giáo viên tiểu học do luận án đề xuất là những tư liệu khoa học có thể sử dụng cho giáo viên, sinh viên sư phạm và các nhà quản lí, nghiên cứu giáo dục tham khảo. Các biện pháp này thể hiện được sự thống nhất trong công tác quản lý dạy và học. Đặc biệt là trong giai đoạn giáo dục cần và đang đổi mới phương pháp dạy học cho phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước.

- Các biện pháp rèn luyện kỹ năng dạy học nhóm đã được đánh giá qua thực nghiệm sư phạm, hỏi ý kiến chuyên gia, tự đánh giá của giáo viên, quan sát thực tế dạy học của giáo viên trên lớp, khẳng định các biện pháp này là khả thi, có thể áp dụng trong công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên tiểu học góp phần nâng cao kết quả dạy học ở tiểu học.

                                                

                                                Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2011  

Người  hướng dẫn

 

 

Nghiên cứu sinh

PGS.TS. Đặng Thành Hưng;PGS.TS. Nguyễn Hữu Hợp

Trương Thị Thu Yến

 


 

   

THESIS INFORMATION

1. Resume

Title: Practice of teaching skills for teachers in primary school

Code: 62 14 01 01                  Specialised: Theory and historical education

PhD student:                            Trương Thị Thu Yến

Supervisors: 1) Assoc. Prof. Dr.  Đặng Thành Hưng; 2) Assoc. Prof. Dr. Nguyễn Hữu Hợp

Institutional host: The Vietnam institute of educational sciences

2. New contributions of the thesis

2.1. Theory

- Contributing to make clear in theory for teaching skills in general and teaching skill in group in particular.

- Supplementing theory for practical skills in teaching group for primary teachers via improved activities regularly.

2.2. Facts and figures

- The results assess the actual skills of teaching a group of teachers of primary schools as well as improved activities regularly for primary school teachers recently, which clearly shows the advantages and disadvantages in the work of fostering situation and teaching skills for primary school teachers currently.

- Determined system of teaching skills for groups for elementary teachers, contributing to innovation of teaching methods for primary.

- The measures in teaching skills training for groups of primary school teachers in this project, which proposed as the materials science can use to teachers, students and administrator, references of educational research. These measurements demonstrated consistency in the management of teaching and learning. During the period of developing of the country, the education system is needed to develop too and have innovated in teaching methods in order to suit the requirements of the country's development, especially.

- The measures of training skills for teaching group were evaluated through experimental pedagogy, consulted experts, teachers' own assessment, teaching observation of teachers in the classroom. All of confirmed measures, which can be applied in the regular training for primary school teachers, are feasible. And contribute to improving in teaching outcomes in primary school.

    

                                  Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2011

Supervisors                                                                        PhD student              

 

 

  

PGS.TS. Đặng Thành Hưng   PGS.TS. Nguyễn Hữu Hợp      Trương Thị Thu Yến

 

Tin khác