Những kết luận mới của luận án "Vận dụng dạy học theo dự án trong môn Xác suất và thống kê ở trường Đại học (chuyên ngành kinh tế và kỹ thuật)"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án "Vận dụng dạy học theo dự án trong môn Xác suất và thống kê ở trường Đại học (chuyên ngành kinh tế và kỹ thuật)", Nghiên cứu sinh: Trần Thị Hoàng Yến

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI

CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

          Tên đề tài: Vận dụng dạy học theo dự án trong môn Xác suất và thống kê ở trường Đại học (chuyên ngành kinh tế và kỹ thuật).

          Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán.

          Mã số: 62 14 10 01.

          Nghiên cứu sinh: Trần Thị Hoàng Yến

          Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Kiều

          Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học giáo dục Việt nam

          - Mục đích nghiên cứu: Đề xuất được phương án vận dụng DHTDA vào dạy học môn XS và TK ở trường Đại học (chuyên ngành kinh tế và kỹ thuật) nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời góp phần đổi mới mạnh mẽ PPDH Đại học.

          - Đối tượng nghiên cứu: Quá trình DHTDA trong môn Xác suất và thống kê ở trường Đại học (chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật).

          - Các PP nghiên cứu đã sử dụng: - Phương pháp nghiên cứu lý luận; - Phương pháp khảo sát thực trạng; - Phương pháp thực nghiệm giáo dục.

          Những kết luận mới của luận án:

+) Về lý luận:

          - Đã trình bày được những quan điểm cơ bản về DHTDA làm cơ sở cho việc vận dụng dạy học XS và TK ở trường Đại học như định nghĩa, nguyên tắc vận dụng DHTDA trong môn Xác suất và thống kê, hệ thống tiêu chí lựa chọn nội dung Xác suất và thống kê để có thể vận dụng DHTDA.

  - Phân tích được mối quan hệ giữa PPDHTDA với một số PPDH tích cực khác như: PP dạy học nêu vấn đề - nghiên cứu, PP dạy học hợp tác.

  - Vận dụng lý luận về DHTDA vào dạy học môn Xác suất và Thống kê ở trường Đại học đã đưa ra được hai dạng dự án có thể áp dụng dạy học môn Xác suất và thống kê ở trường Đại học đó là dự án “Hình thành kiến thức mới” và “Vận dụng lý thuyết đã học”.

  - Thiết kế quy trình DHTDA đối với hai dạng dự án trên để dạy học môn Xác suất và thống kê.

+) Về thực tiễn:

  - Đề xuất được một số nội dung của môn Xác suất và thống kê có thể vận dụng DHTDA. Từ những nội dung đó đề xuất một số dự án trong dạy học môn Xác suất và thống kê ở khối trường đại học kinh tế, kỹ thuật có tính khả thi và hiệu quả.

  

Người hướng dẫn

 

 

 

 

PGS.TS. Trần Kiều

Nghiên cứu sinh

 

 

 

 

Trần Thị Hoàng Yến

 


 

  

Summarized information for new conclusion of PH.D Thesis

 

Name of Topic: Apply the project based teaching method in Probability and Statistics Subject at University (specialize in Economics and Technology).

Major: Theory and Teaching Method in Maths.

Code: 62 14 10 01

Name of Postgraduate: Tran Thi Hoang Yen

Name of Instructor: Associate Professor Ph.D Tran Kieu

Training center: Vietnam Institute of Educational Science

- Research purpose: Propose the project based teaching method in teaching Probability and Statistics Subject at University (specialize in Economics and Technology) in order to improve training quality and and make contribution to Teaching Method  at University as well.

- Research object: Project based teaching progress in Probability and Statistics Subject at University (specialize in Economics and Technology).

Applied methods for study: Method of theoretical study; Status survey method; Experiential method of education.

 

New conclusion of the Thesis:

+ In respect of Theory:

-         Give the basic opinions of the project based teaching method in Probability

And Statistics Subject at University such as definition, application principle of the project based teaching method in Probability and Statistics Subject, matter selecting criterion for applying the project based teaching method.

-         Analysis the relation between the project based teaching method and some

positive methods such as matter- study method, co- operation method.

-         By using theory of the project based teaching method in Probability and

Statistics at University, two forms of project which can be applied for teaching Probability and Statistics at University are “New knowledge establishment” and “ Learned theory application”.

-         Design the project based teaching progress for the two above forms of

project to teach Probability and Statistics Subject.

+ In respect of Practice:

-         Propose that some matters of Probability and Statistics Subject can be

applied for the project based teaching method. Based on those matters, some feasible and effective projects are proposed in teaching Probability and Statistics Subject in economics and technical university.

  

Instructor

Postgraduate

 

 

 

 

 

 

Accosiate Professor PhD. Tran Kieu

Tran Thi Hoang Yen