Những kết luận mới của luận án "Tăng cường vận dụng toán học vào thực tiễn trong dạy học môn Xác suất thống kê và môn Quy hoạch tuyến tính cho sinh viên Toán Đại học sư phạm"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Những kết luận mới của luận án "Tăng cường vận dụng toán học vào thực tiễn trong dạy học môn Xác suất thống kê và môn Quy hoạch tuyến tính cho sinh viên Toán Đại học sư phạm", của nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Tình

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI
CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ
 
          Tên đề tài: Tăng cường vận dụng toán học vào thực tiễn trong dạy học môn Xác suất thống kê và môn Quy hoạch tuyến tính cho sinh viên Toán Đại học sư phạm
          Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán.
          Mã số: 62 14 10 01.
          Nghiên cứu sinh: Phan Thị Tình
          Người hướng dẫn: 1.TS. Trần Luận
                                         2.TS. Nguyễn Thị Lan Phương
          Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học giáo dục Việt nam
          Những kết luận mới của luận án
+) Về lý luận:
- Khẳng định vai trò quan trọng của việc dạy học Toán theo định hướng tăng cường vận dụng toán học vào thực tiễn ở trường Trung học phổ thông và ở trường Đại học sư phạm trong giai đoạn hiện nay;
          - Hệ thống một số biểu hiện của người có khả năng vận dụng toán học vào thực tiễn: Thu - nhận thông tin toán học từ tình huống thực tiễn; chuyển đổi thông tin giữa thực tiễn toán học; thiết lập mô hình toán học của tình huống thực tiễn; áp dụng các mô hình toán học vào các tình huống thực tiễn ;..
          - Chỉ rõ các yêu cầu cần đạt trong dạy học Toán cho sinh viên sư phạm Toán theo định hướng tăng cường vận dụng toán học vào thực tiễn. Trong đó, yếu tố nổi bật và xuyên suốt hệ thống yêu cầu là rèn luyện khả năng liên tưởng, kết nối các ý tưởng toán học trước tình huống thực tiễn và tạo nên nhữngcầu nối” kiến thức toán trong môn học với kiến thức toán phổ thông phục vụ cho dạy học Toán phổ thông
- Xây dựng được 6 biện pháp sư phạm tăng cường vận dụng toán học vào thực tiễn trong dạy học môn Xác suất thống kê và môn Quy hoạch tuyến tính cho sinh viên To¸n Đại học sư phạm. Các biện pháp này cùng tác động tới các yêu cầu cần đạt trong dạy học Toán cho sinh viên sư phạm Toán nói trên.
+)Về thực tiễn
- Hệ thống yêu cầu cần đạt và các biện pháp sư phạm đã đề xuất sẽ góp phần nâng cao nhận thức và chất lượng giảng dạy theo định hướng tăng cường vận dụng toán học vào thực tiễn của giảng viên Toán ở trường Đại học sư phạm.
- Các ví dụ minh hoạ trong luận án là tư liệu tham khảo cần thiết cho giảng viên và sinh viên Toán Đại học sư phạm về dạy và học Toán theo định hướng tăng cường vận dụng toán học vào thực tiễn.
 
 
 
SUMMARY INFORMATION ON NEW FINDINGS IN PhD THESIS
 
Thesis title: “Increasingly applying Mathematics to practice in teaching Statistical Probability and Linear Programming subjects to the students of Mathematics at Pedagogical Universities”.
Major: Theory and methodology for teaching Mathematics.
Code: 62 14 10 01
PhD student: Phan Thi Tinh
Supervisors: 1. Dr. Tran Luan
                                2. Dr. Nguyen Thi Lan Phuong
Institution:   Vietnam Institute of Education Science-Ministry of Education and Training.
New findings of the thesis
+ In Theory
- Confirm the important role of teaching Mathematics in the orientation of increasingly applying Mathematics to practice At High Schools and Pedagogical Universities in the current stage.
- Systematize some manifestation of persons having ability to apply Mathematics to practice; get mathematical information from practical situations, transfer information between practice and Mathematics; establish mathematical models of practical situations; apply these models to practical situations.
 - Specify some requirements that need to be achieved in teaching Mathematics to pedagogical students of Mathematics in the orientation of increasingly applying Mathematics to practice. The most prominent factors of all the requirements are training the ability to associate, connect mathematical ideas in practical situations and creating ‘bridges’ between mathematical knowledge in the subject and school mathematics so as to serve the teaching of mathematics at high schools.
 - Build up six pedagogical methods of increasing applying Mathematics to practice in teaching Statistical Probability and Linear Programming Subjects to the Students of Mathematics at Pedagogical Universities. These methods all influence on requirements that to be achieved in teaching Mathematics to pedagogical students of Mathematics as mentioned above.
 + In Practice
          - Requirement systems need to be achieved and proposed pedagogical methods will help improve awareness and teaching quality in the orientation of increasingly applying Mathematics to practice of Mathematics Lecturers at Pedagogical Universities.

          - The illustrations given in the thesis is a good and necessary reference material for lecturers and students of Mathematics at pedagogical universities in teaching and learning Mathematics in the orientation of increasingly applying Mathematics to pratice.