Những kết luận mới của luận án "Dạy học môn toán tiểu học theo định hướng tăng cường tính trực quan"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Những kết luận mới của luận án "Dạy học môn toán tiểu học theo định hướng tăng cường tính trực quan", nghiên cứu sinh: Trần Thúy Ngà

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI
CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ
            Tên đề tài: “Dạy học môn toán tiểu học theo định hướng tăng cường tính trực quan”.
            Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán.
            Mã số: 62 14 10 01.
            Nghiên cứu sinh: Trần Thúy Ngà
            Người hướng dẫn: PGS.TS. Đỗ Tiến Đạt
                                           TS. Lê Văn Hồng
            Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học giáo dục Việt Nam
Những kết luận mới của luận án:
-Tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của nguyên tắc trực quan trong dạy học môn toán, đặc biệt coi trọng việc tích lũy vốn kinh nghiệm của HS và việc sử dụng những phương tiện trực quan thao tác được.
-Luận án đã cung cấp thông tin về hiện trạng thực hiện phương pháp trực quan trong dạy học Toán ở trường tiểu học hiện nay.
-Luận án đã làm rõ định hướng tăng cường tính trực quan trong dạy học môn Toán ở tiểu học và đề xuất 7 biện pháp quan trọng để thực hiện định hướng này, đặc biệt là việc khai thác, thiết kế, sử dụng những phương tiện trực quan thao tác được nhằm hỗ trợ HS đi từ nhận thức cảm tính, từ tư duy cụ thể đến trừu tượng.
-Luận án đã thiết lập được một danh mục những phương tiện trực quan thao tác được cùng với những chỉ dẫn cách thiết kế, khai thác, sưu tầm các phương tiện và xác định những nội dung dạy học có thể áp dụng những phương tiện này.
- Luận án kiến nghị: khuyến khích sử dụng những phương tiện trực quan phù hợp do giáo viên và học sinh tự làm, đồng thời xây dựng thư viện điện tử quốc gia về phương tiện trực quan thao tác được miễn phí trên mạng internet.
 
      Người hướng dẫn 1          Người hướng dẫn 2      Nghiên cứu sinh
 
 
   PGS. TS. Đỗ Tiến Đạt         TS. Lê Văn Hồng                Trần Thúy Ngà
 
 
SUMMARY INFORMATION ON NEW FINDINGS IN PhD THESIS
Thesis title:“Primary School Mathematics teaching towards visual property enhancement”
            Major: Theory and methodology for teaching Mathematics
            Code: 62 14 10 01.
            PhD student: Tran Thuy Nga
            Supervisors: Associate Prof. Dr. Do Tien Dat; Dr. Le Van Hong
          Institution: Vietnam Institute of Education and Science - Ministry of Education and Training
  New findings of the thesis:
-The thesis shows that it is necessary to re-confirm the importance of visual principle in teaching Mathematics, especially respect perceptible experience of students and use manipulatives.
-The thesis provides a lot of information about the status of current visual methods applied in teaching Mathematics at primary schools.
- The thesis clarifies orientation of visual property enhancement in teaching Mathematics at primary schools and suggests 7 important methods to implement this orientation, especially exploitation, design and use of manipulatives to support students with their perceptible cognition from concrete to abstract thinking.
- The thesis creates a portfolio of manipulatives with guidance on design, exploitation, and collection of these manipulatives as well as determination of teaching contents which can be applied with these manipulatives.
- The thesis recommends encouragement in using suitable visual aids made by teachers and students, and suggests establishing toll-free E-National Library of manipulatives on the Internet.
December, 31th 2011
 
      Supervisor 1                             Supervisor 2            PhD student
 
 
Associate Prof. Dr. Do Tien Dat     Dr. Le Van Hong     Tran Thuy Nga
 
 

Tin khác