Những kết luận mới của luận án tiến sĩ "Rèn luyện Năng lực giải toán cho sinh viên đại học thông qua việc khai thác hệ thống bài tập trong môn Đại số tuyến tính"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án tiến sĩ "Rèn luyện Năng lực giải toán cho sinh viên đại học thông qua việc khai thác hệ thống bài tập trong môn Đại số tuyến tính", Nghiên cứu sinh: Vũ Quốc Khánh

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án tiến sĩ

        

Tên đề tài: Rèn luyện Năng lực giải toán cho sinh viên đại học thông qua việc khai thác hệ thống bài tập trong môn Đại số tuyến tính

Nghiên cứu sinh: Vũ Quốc Khánh

Người hướng dẫn:     1. PGS. TS Đặng Quang Việt

                               2. GS.TS Nguyễn Hữu Châu

Mã số: 62 14 10 01 - Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán.

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

    

Những đóng góp mới của luận án:

- Luận án đã làm rõ một số vấn đề lý luận về năng lực giải toán và rèn luyện năng lực giải toán cho sinh viên đại học. Đề xuất khái niệm năng lực giải toán của sinh viên đại học gồm 4 thành tố quan trọng cho việc giải toán, chỉ ra các cơ sở xác định các thành tố đó.

- Luận án xác định 4 định hướng rèn luyện năng lực giải toán cho sinh viên, xác định các nhóm biện pháp để rèn luyện năng lực giải toán từ 4 định hướng đã nêu. Luận án xác định 12 năng lực cụ thể góp phần phát triển năng lực giải toán cho sinh viên đại học.

- Luận án đã nghiên cứu khảo sát thực tiễn việc rèn luyện giải năng lực giải toán qua khai thác bài tập toán cao cấp làm cơ sở xây dựng biện pháp rèn luyện năng lực giải toán cho sinh viên.

- Luận án đề xuất có sáu biện pháp sư phạm rèn luyện năng lực giải toán cho sinh viên đại học năm thứ nhất thông qua khai thác hệ thống bài tập Đại số tuyến tính. Biên soạn tài liệu về hệ thống bài tập cùng các cấp độ cần khai thác để rèn luyện năng lực giải toán ccho sinh viên. Tiến hành thực nghiệm sư phạm bước đầu minh họa tính khả thi của các biện pháp đề xuất.

    

Tập thể cán bộ hướng dẫn                                  Nghiên cứu sinh

 

1. PGS. TS Đặng Quang Việt                                 Vũ Quốc Khánh

 

2. GS.TS Nguyễn Hữu Châu       

 


 

SUMMARY INFORMATION OF NEW CONCLUSION

OF THE PhD. THESIS

   

Name of subject: Practicing the mathematical problem solving ability for college students through exploitation of linear algebra exercises.

Code: 62 14 10 01 - Department: Theory and methods of teaching mathematics

PhD. Student (Applicant): Vu Quoc Khanh

Instructor:     1. Associate Professor, Dr. Dang Quang Viet

                    2. Professor, Dr. Nguyen Huu Chau

Institution: Institute of Education and Sciences Vietnam

The new contribution of the thesis: 

- The thesis was to clarify some issues about the capacity of solving problems and practice problem solving capacity for college students. Proposed the concept of problem solving ability of college students are four important elements for solving problems, indicating the basis for determining which elements

- The thesis identified four capacity-oriented training for students solve problems, identify the group of measures to solve problems training capacity from four directions mentioned. The thesis identified 12 specific capacity contribute to developing capacity for solving problems of college students.

- The thesis has studied practical surveying solutions fostering problem solving capabilities through exploitation of advanced math as a basis for measures to build training capacity for students solve problems.

- The thesis has six measures proposed pedagogical training capacity for solving problems of college students in first through exploitation of the system of linear algebra homework. Compiling documents on the same system-level exercises to exploit the capacity to train students to solve problems ccho. Conduct initial experiments illustrate pedagogical feasibility of the proposed measures.

   

  Instructor                                                         PhD Student

 

1.Associate professor, Dr.Dang Quang Viet           Vu quoc Khanh

 

2. Professor, Dr. Nguyen Huu Chau