Những kết luận mới của luận án "Chính sách đào tạo nhân lực trình độ Cao đẳng đáp ứng nhu cầu xã hội trong cơ chế thị trường"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Những kết luận mới của luận án "Chính sách đào tạo nhân lực trình độ Cao đẳng đáp ứng nhu cầu xã hội trong cơ chế thị trường", của nghiên cứu sinh: Hoàng Thị Thu Hà

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI
CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ
 
Tên đề tài              : Chính sách đào tạo nhân lực trình độ Cao đẳng đáp ứng nhu cầu xã hội trong cơ chế thị trường.
Mã số                   : 62.14.05.01
Chuyên ngành        : Quản lý giáo dục
Nghiên cứu sinh     : Hoàng Thị Thu Hà
Người hướng dẫn   : 1. GS.TSKH. Nguyễn Minh Đường
                                2. TS. Hoàng Ngọc Vinh
Cơ sở đào tạo        : Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
II. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN VÀ KẾT LUẬN
1. Những đóng góp mới
Luận án đã:
(1) Xây dựng được cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc hoạch định chính sách đào tạo nhân lực trình độ Cao đẳng đáp ứng nhu cầu xã hội;
 (2) Đánh giá được thực trạng đào tạo, chính sách và hoạch định chính sách đào tạo nhân lực trình độ Cao đẳng đáp ứng nhu cầu xã hội ở nước ta;
 (3) Đề xuất được phương thức và quy trình hoạch định chính sách về đào tạo nhân lực trình độ Cao đẳng đáp ứng nhu cầu xã hội;
 (4) Đề xuất được khung chính sách đào tạo nhân lực trình độ Cao đẳng đáp ứng nhu cầu xã hội trong cơ chế thị trường;
 (5) Tiến hành thực nghiệm một số chính sách tại Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 và Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng và phân tích kết quả khảo sát chuyên gia từ 96 chuyên gia của các trường và doanh nghiệp. Kết quả này cho thấy việc chính sách được đề xuất là cần thiết và có tính khả thi cao.
2. Kết luận
     Kết quả nghiên cứu đã cho thấy việc xây dựng hệ thống chính sách đào tạo nhân lực trình độ Cao đẳng đáp ứng nhu cầu xã hội trong cơ chế thị trường là vấn đề rất cần thiết trong thời điểm hiện tại. Nhà nước đã có các chủ trương này, tuy nhiên việc thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn do thiếu các chính sách phù hợp để hình thành các khung quy phạm pháp luật đồng thời cũng tạo động lực cho các đối tượng có liên quan để thực hiện các chính sách. Vì vậy, đây là lý do cần thiết để thực hiện các nghiên cứu nhằm đề xuất các chính sách đào tạo nhân lực trình độ Cao đẳng đáp ứng nhu cầu xã hội trong cơ chế thị trường.
          Luận án đã xây dựng được cơ sở lý luận về hoạch định chính sách đào tạo nhân lực trình độ cao đẳng đáp ứng nhu cầu xã hội trong cơ chế thị trường. Luận án cũng đã khảo sát và đánh giá được thực trạng về đào tạo nhân lực trình độ cao đẳng, chính sách đào tạo nhân lực trình độ cao đẳng ở nước ta. Kết quả khảo sát chỉ ra rằng việc đề xuất được quy trình hoạch định chính sách và khung chính sách đào tạo nhân lực trình độ cao đẳng đáp ứng nhu cầu xã hội trong cơ chế thị trường là rất cần thiết và phù hợp.
Dựa trên kết quả nghiên cứu cơ sở lý luận và đánh giá thực trạng về chính sách đào tạo nhân lực trình độ Cao đẳng đáp ứng nhu cầu xã hội trong cơ chế thị trường luận án đã đề xuất được quy trình hoạch định chính sách và khung chính sách đào tạo nhân lực trình độ cao đẳng đáp ứng nhu cầu xã hội ở nước ta trong thời gian tới. Qua khảo sát ý kiến chuyên gia, thử nghiệm và thực nghiệm một số chính sách cho thấy những chính sách được đề xuất là cần thiết, có tính khả thi cao và mang lại hiệu quả thiết thực.
 
 
THESIS ABSTRACT
 I. INTRODUCTION
1. Full name of PhD Candidate: Hoang Thi Thu Ha
2. Name of Thesis: “Policy for training Post Secondary level manpower to
meet the social demand in the market mechanism
3. Specialization: Education Management
4. Code: 62 14 05 01
5. Science Adviser: Prof. Dr.Sc. Nguyen Minh Duong
6. Training Institution: Vietnam National Institute of Educational Sciences
II. MAIN FINDINGS AND CONCLUSIONS
1. Main Findings
The Thesis has:
(1) Built the scientific basis for designing the Policy for training Post Secondary level manpower(PSLM) to meet the social demand (SD) in the market mechanism.
(2) Evaluated the current situation of PSLM training policy and designing policy for PSLM training to meet the SD in our country;
(3) Proposed the procedure for designing the PSLM training policy to meet the SD.
(4) Proposed the policy frame for PSLM training to meet SD in the market mechanism.
(5) Carried out the test and experiment of some policies at Hanoi Construction College No1 and Hong Bang International Institute and gathering the result of expert survey from 96 experts from colleges and enterprises. The result have shown that the suggested procedure for Policy designing and the proposed Policy frame are necessity and high feasibility and can help improve the PSLM training policy to meet the SD.
2. Conclusions
The research findings have shown that develop PSLM training policy to meet SD is a urgent problem at present time. The state had this guideline, however the execution still having many difficulties due to lack of suitable policies in order to form legal frame also create dynamic for relevant related objects to carry out the policy. So, there is the necessity to carry out the research for improving and development the PSLM training policy to meet SD.
The thesis had built the theoretical basic for designing the training PSLM Policy to meet the social demand in the market mechanism. The thesis also carried out the survey and evaluated the current situation of PSLM training policy and designing policy for PSLM training to meet SD in our country. The survey result stated that the building and issuing training policies for PSLM training to meet SD are very necessary and suitable; The policy design procedure was not yet reasonable.
Based on the above theoretical basic and present situation, the thesis had proposed the procedure for policy designing and policy frame for PSLM training to meet SD. Through out the results of survey, test and experiment of some policies, it was showed that the proposed policies are suitable and having high feasibility and bringing reality efficiency.