Những kết luận mới của luận án tiến sĩ "Tính tích cực lao động của công chức hành chính cấp phường"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án tiến sĩ "Tính tích cực lao động của công chức hành chính cấp phường", Nghiên cứu sinh: Trần Hương Thanh

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI

 CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Tên đề tài: Tính tích cực lao động của công chức hành chính cấp phường

Chuyên ngành: Tâm lý học chuyên ngành

Mã số: 62.31.80.05

Nghiên cứu sinh: Trần Hương Thanh

Người hướng dẫn: GS.TS Nguyễn Ngọc Phú và PGS.TS Phan Văn Nhân

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

 

Những kết luận mới của luận án:

- Từ phương pháp tiếp cận hoạt động – nhân cách, tính tích cực lao động của công chức phường là một phẩm chất tâm lý của người công chức phường, thể hiện ở hệ thống các động cơ lao động, ý thức của người công chức về mục đích hoạt động công vụ, sự chủ động, nỗ lực ý chí của người công chức trong hoạt động công vụ nhằm đạt kết quả cao. Tính tích cực lao động của công chức phường có những đặc trưng và biểu hiện sau: thể hiện rõ nhu cầu lao động; thể hiện ý thức sâu sắc về mục đích, yêu cầu, tính chất công việc của mình, đặc biệt là nhận thức đúng đắn về lợi ích; thể hiện thái độ yêu thích công việc, tự giác thực hiện nhiệm vụ; thể hiện sự chủ động trong chuyên môn, trong tiếp nhận và xử lý công việc, trong học tập nâng cao trình độ, chủ động hoàn thành nhiệm vụ theo đúng tiến độ; thể hiện trong ý chí vượt khó trong quá trình lao động.

- Nghiên cứu thực trạng cho thấy: mức độ tính tích cực lao động của đa số công chức phường tại Hà nội hiện nay là ở mức trung bình. Yếu tố chủ quan tác động lớn nhất tới tính tích cực lao động của công chức phường tại Hà Nội là đạo đức công vụ và kỹ năng công tác của họ. Năng lực tổ chức, cán bộ của cán bộ chuyên trách phường và các chính sách, chế độ đãi ngộ là những yếu tố khách quan ảnh hưởng quan trọng nhất tới tính tích cực lao động của công chức phường tại Hà Nội.

 

Tập thể cán bộ hướng dẫn

 

   

GS.TS Nguyễn Ngọc Phú;PGS.TS Phan Văn Nhân

Tác giả luận án

 

 

Trần Hương Thanh


  

The doctoral thesis’s new conclusion brief

 

The thesis’s name: The work activity of administrative civil servants at the ward level

Major: Major Psychology

Code: 62.31.80.05

PhD student: Tran Huong Thanh

Instructors: Pro.Dr Nguyen Ngoc Phu and Assoc.Pro Dr Phan Van Nhan

Training Institution: Vietnam Institute of education science

 

New findings of the thesis:

 - Basing on the activity-personality approach, it has been shown that the work activity of administrative civil servants at the ward level is a psychological quality of the servants and is expressed in their work motive system, their awareness of civil service purpose, their initiative and efforts in public service activity in order to achieve good results. The work activity of administrative civil servants has following typical characteristics: their work demand is clear; their sense of work aim, requirements, nature and especially their interest attitude is profoundly expressed; their love towards work and self-awareness to do duties is expressed; they are active in doing their professional work, in receiving and doing tasks, in learning and in fulfilling their tasks according to schedules; their will to overcome difficulties in work is shown.

- Studying real situations has shown that the work activity of the majority of civil servants in Hanoi is presently at the average level. The most impacted subjective factor is their service ethics and work skills. The personnel and organizing abilities of the servants in charge at the ward level and treatment policies toward them are objective factors that have greatest impact on the work activity of civil servants in Hanoi.

Instructing staff

 

 

  

Pro.Dr Nguyen Ngoc Phu      

The thesis’s author

 

 

 

Tran Huong Thanh