Những kết luận mới của luận án "Rèn luyện kỹ năng quan sát trẻ của sinh viên cao đẳng sư phạm ngành giáo dục mầm non"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Những kết luận mới của luận án "Rèn luyện kỹ năng quan sát trẻ của sinh viên cao đẳng sư phạm ngành giáo dục mầm non", Nghiên cứu sinh: Trịnh Thị Xim

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ
 
Tên đề tài: Rèn luyện kỹ năng quan sát trẻ của sinh viên cao đẳng sư phạm ngành giáo dục mầm non
Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử giáo dục    Mã số:  62.14.01.01
Nghiên cứu sinh: Trịnh Thị Xim
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đặng Thành Hưng; TS. Nguyễn Hồng Thuận
Cơ sở đào tạo:  Viện Khoa học giáo dục Việt Nam
Tóm tắt những kết luận mới của luận án:    
1.Kỹ năng quan sát trẻ là kỹ năng phức hợp gồm 5 thành phần: Thiết kế nhiệm vụ quan sát, kỹ thuật quan sát và lưu giữ thông tin, xử lí dữ liệu, điều chỉnh quan sát và quan sát lại, áp dụng kết quả quan sát.
2. Quan niệm về rèn luyện kỹ năng quan sát trẻ gồm nội dung và các bước tiến hành quan sát trẻ thông qua hình thức học tập lý thuyết, thực hành ở trường cao đẳng và trường mầm non. Giảng viên và sinh viên đều tham gia vào quá trình rèn luyện kỹ năng quan sát trẻ.
3. Kết quả nghiên cứu thực trạng cho thấy, nhìn chung kỹ năng quan sát trẻ của sinh viên còn tập trung chủ yếu ở mức độ trung bình. Trong thứ bậc 5 thành phần kỹ năng quan sát trẻ, cao nhất là kỹ năng thiết kế nhiệm vụ quan sát và thấp nhất là kỹ năng xử lí dữ liệu. Các biện pháp rèn luyện kỹ năng quan sát trẻ của giảng viên và biện pháp tự rèn luyện của SV còn mang tính tự phát, có nhiều hạn chế và chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non.
4. Nghiên cứu 05 biện pháp rèn luyện kỹ năng  trẻ của sinh viên cao đẳng sư phạm mầm non. Chỉ ra cách thức rèn luyện kỹ năng quan sát trẻ và các tiêu chí đánh giá. Tiến hành thực nghiệm sư phạm các biện pháp trên và đã đạt kết quả. Các biện pháp rèn luyện kỹ năng này nhằm giúp giảng viên tham khảo, áp dụng một cách thuận lợi vào trong quá trình đào tạo.
                                                           Hà Nội, ngày 4   tháng 3  năm 2012
Người hướng dẫn khoa học
Nghiên cứu sinh
 
PGS. TS. Đặng Thành Hưng      
 
TS. Nguyễn Hồng Thuận
 
Trinh Thi Xim
 
 
SUMMARY INFORMATION ABOUT NEW CONCLUSIONS OF DOCTOR THESIS
 
Name of topic: Practicing the children observation skill of education college student in the major of pre-school education
Major: Argument and Education history Code: 62.14.01.01
Postgraduate: Trinh Thi Xim
Supervisor: Asso. Prof. Dr. Dang Thanh Hung; Dr. Nguyen Hong Thuan
Training foundation: The Vietnam Institute of Educational Sciences
Summary of new conclusions of the thesis:
1. Children observation skill is the compound skill including 5 compoents: Observation duty design, observation technique and information storage, data treatment, observation adjustment and re-observation, application of observation result.
2. Conception about practicing the children observation skill includes the contents and implementation steps of children observation through the form of theory learning and practice at the college and kindergarten. Both the lecturer and the student participate in the process of practicing the children observation skill.
3. The research result about real situation shows that in general, the children observation skill of the student is only concentrated mainly in average level. Among 5 components of the children observation skill, the highest level is the skill of observation duty design and the lowest level is the skill of data treatment. The measures on practicing the children observation skill of the lecturer and self-practicing measure of the student are still spontaneous, have many limitations and do not meet the renovation requirement of pre-school education.
4. The research on 05 measures of practicing the children observation skill of education college student in the major of pre-school education shows the mode of practicing the children observation skill and the evaluation criteria. Educational experiment of above measures was implemented and the result was attained. These measures of skill practice help the lecturer have reference and apply favorably into the training process.
Hanoi, day 4 month march 2012
Scientific supervisor
Postgraduate
 
Asso. Prof. Dr. Dang Thanh Hung
 
Dr. Nguyen Hong Thuan
 
Trinh Thi Xim

Tin khác