Những kết luận mới của Luận án “Di truyền và Biến dị” (Sinh học 9) theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án "Sử dụng phần mềm dạy học phần “Di truyền và Biến dị” (Sinh học 9) theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh". Nghiên cứu sinh: Lê Tùng

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên đề tài: Sử dụng phần mềm dạy học phần “Di truyền và Biến dị” (Sinh học 9) theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh.
Mã số: 62.14.01.11. Chuyên ngành: Lí luận và PPDH bộ môn Sinh học
Nghiên cứu sinh: Lê Tùng
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Lê Đình Trung
                                   2. TS. Trần Quý Thắng
Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

Những kết luận mới của luận án:

      - Bổ sung, hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về xây dựng và sử dụng phần mềm dạy học (PMDH) trong dạy học. Đưa ra quan điểm riêng về khái niệm PMDH và phân loại PMDH theo nguồn gốc, công cụ xây dựng PMDH.

      - Dựa trên mối quan hệ các thành tố của quá trình DH và nguyên tắc DH đã xác định và phân tích làm sáng tỏ hệ thống nguyên tắc (gồm 7 nguyên tắc) chỉ đạo quá trình sử dụng các phần mềm ứng dụng để xây dựng PMDH phần “Di truyền và Biến dị” (Sinh học 9).

      - Xác định quy trình sử dụng các phần mềm ứng dụng để xây dựng PMDH phần “Di truyền và Biến dị” (Sinh học 9).

      - Xây dựng được 01 PMDH phần “Di truyền và Biến dị” (Sinh học 9) dưới dạng Website được đóng gói trong 01 đĩa DVD. Trong đó bao gồm: 20 kịch bản phần mềm bài học; 20 phần mềm bài học; hệ thống tư liệu dạy học kỹ thuật số theo các bài học (tổng số file ảnh tĩnh là 259, trong đó đã sử dụng 50 file để thiết kế các phần mềm bài học, 209 file có nội dung tham khảo và nâng cao; tổng số file ảnh động là 131 file, trong đó đã sử dụng 37 file để thiết kế các phần mềm bài học và 94 file có nội dung tham khảo và nâng cao).

      - Đề xuất qui trình, phương pháp sử dụng PMDH để tổ chức dạy - học phần “Di truyền và Biến dị” (Sinh học 9) theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của HS, đảm bảo nâng cao chất lượng dạy - học.

  
                         Người hướng dẫn                                              Nghiên cứu sinh
 
 
                        1. PGS.TS. Lê Đình Trung
                        2. TS. Trần Quý Thắng                                                Lê Tùng

   

 
THE INFORMATION SUMMARYING ON THE NEW CONCLUSION OF DOCTORAL THESIS
  
Thesis title: Using the teaching software “Genetics and Variation” (Biology 9) in a positive way of learning activities of students.
Code: 62.14.01.11. Major: Theoretical and Teaching Methods of Biology.
PhD student: Le Tung
Supervisors: 1. Assoc Prof. Dr. Le Dinh Trung
                    2. Dr. Tran Quy Thang
Training institution:The Vietnam Institute of Educational Sciences.
 
The new findings of the thesis:
      - The supplementing and sytematizing the basis of theoretical and practical of constructing and using the teaching software in teaching. Offering its own opinions about the concepts and classify the teaching software base on origin and the building tools of teaching software.
      - Basing on the relationship of the elements of teaching processing and the teaching principle, the thesis has identified and analyed to clarify the priciples of the system (including seven priciples) that direct the processing of using the application software to build up the teaching software “Genetics and Variation” (Biolog 9).
      - Identify the processes of using the application softwares to build up tecahing software “Genetics and Variation” (Biolog 9).
      - Constructed 01 teaching software “Genetics and Variation” (Biolog 9) in the form of Website that has packed in 01 DVD disc. It contains: Twenty lessons script software, twenty software lessons, system of teaching materials in digital lessons (Total static image is 259, there are fifty files are used to set lesson plan software and 209 files are contained the content of references and advances. Total annimation file is 131, of which thirty seven files are used to design the software and ninety four files are contained the content of references and advances).
      - Proposing the processes and methods of using the teaching software to teach knowledges of the “Genetics and Variation” (Biology 9) in a positive way of learning activities of students to enhance teaching and learning quality.
 
                           Supervisors                                                                  PhD student
 
                  1. Assoc Prof. Dr. Le Dinh Trung
                  2. Dr. Tran Quy Thang                                                             Le Tung

   

 
 

Tin khác