Những kết luận mới của Luận án "Phẩm chất nhân cách của giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án "Phẩm chất nhân cách của giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam", Nghiên cứu sinh: Đinh Đức Hợi

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI

CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

  

Tên đề tài: Phẩm chất nhân cách của giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam

Mã số: 62 31 80 05    -     Chuyên ngành: Tâm lý học chuyên ngành

Nghiên cứu sinh: Đinh Đức Hợi

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Thị Bích Trà; PGS.TS. Trần Quốc Thành

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

  

Những kết luận mới của luận án:

 

     - Góp phần bổ sung cơ sở lí luận cho phân ngành Tâm lý học nhân cách và Tâm lý học sư phạm thông qua việc phân tích và làm sáng tỏ hệ thống khái niệm nhân cách, phẩm chất nhân cách của người giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú, đồng thời xây dựng được công cụ đo phẩm chất nhân cách người giáo viên.

     - Những phẩm chất nhân cách, nhóm phẩm chất nhân cách của người giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú được nghiên cứu một cách có hệ thống, tạo điều kiện cho việc đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên dạy ở các trường dân tộc nội trú một cách khoa học.

     - Luận án xác định được 3 nhóm với 30 phẩm chất nhân cách cần thiết của người giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú, trong đó có những phẩm chất nhân cách đặc thù như: Phẩm chất Giao tiếp bằng tiếng dân tộc; Quản lí tốt học sinh ngoài giờ lên lớp; Nắm được đặc điểm văn hóa của từng dân tộc; Tinh thần vượt khó cao; Tính kiên trì cao trong giáo dục… Trên cơ sở đó đề xuất một số ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả tuyển chọn, đào tạo và bồi dưỡng phẩm chất nhân cách cho giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú.

     - Kết quả nghiên cứu trường hợp: những giáo viên thành công trong môi trường dân tộc nội trú là những giáo viên có đủ những phẩm chất nhân cách cần thiết trong đó những phẩm chất nhân cách đặc thù.

     - Kết quả thực nghiệm tác động cho thấy: việc chủ động tác động ngay trong quá trình đào tạo sẽ nâng cao được phẩm chất nhân cách tác động ở sinh viên Sư phạm, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường Đại học Sư phạm. Kết quả nghiên cứu của luận án có thể được sử dụng vào việc tuyển chọn, bồi dưỡng giáo viên cho các trường phổ thông dân tộc nội trú khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam.

                      

 

Người  hướng dẫn

 

 

PGS.TS. Trần Thị Bích Trà; PGS.TS. Trần Quốc Thành

Nghiên cứu sinh

 

    

Đinh Đức Hợi

 


 

SUMMARY OF INFORMATION ABOUT NEW CONCLUSION

THE DOCTORAL THESIS

  

Title: The quality of teacher personality school boarding mountainous area of northern Vietnam

Code: 62 31 80 05 - Major: Psychology majors

PhD student: Dinh Duc Hoi

Science Instructor: Associate Professor Dr. Tran Thi Bich Tra; Associate Professor Dr. Tran Quoc Thanh

Training institutions: Institute of Education Sciences Vietnam

  

The new findings of the thesis:

  

     - Contributing to supplement theoretical basis for sub-sectors personality psychology and pedagogical psychology through the analysis and clarify the concept of human systems, quality of teacher personality schools boarding, and building quality measurement tools teacher personality.

     - The qualities of personality, group personality qualities of the teacher in a boarding school be studied systematically, enabling the assessment of the status of teachers teaching in the schools minority boarding a scientific way.

     - The thesis identified three groups with 30 essential qualities of the personality school teachers boarding, in which there are specific personality qualities such as communication qualities in ethnic minority languages?; Management good reason students outside of class time; Understanding the cultural characteristics of each ethnic group ahead of a high spirit; the high persistence in education ... on that basis suggest some ideas to improve job performance selection, training and quality training of teachers to schools for boarding.

     - The results of case studies: the teacher succeed in boarding school are the teachers have the qualities necessary personality qualities which personality characteristics.

     - The experimental results show the impact: the impact the initiative in the training process will raise the quality of students acting on pedagogy, contribute to improving the quality of education at the University Pedagogy. The findings of the thesis can be used in the selection, training teachers for the schools boarding mountainous area of northern Vietnam.

   

                       The instructor                                     PhD student

  

Associate Professor Dr. Tran Thi Bich Tra               

Associate Professor Dr. Tran Quoc Thanh                Dinh Duc Hoi