Thông tin về luận án "Dạy học theo dự án các mô đun nghề Công nghệ ô tô"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Thông tin về luận án "Dạy học theo dự án các mô đun nghề Công nghệ ô tô", Chuyên ngành: Lí luận và lịch sử giáo dục, Nghiên cứu sinh: Đinh Hữu Sỹ

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI
CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên đề tài: Dạy học theo dự án các mô đun nghề Công nghệ ô tô
Chuyên ngành: Lí luận và lịch sử giáo dục
Mã số: 62 14 10 02
Nghiên cứu sinh: Đinh Hữu Sỹ
Người hướng dẫn: 
     1. GS. TSKH Nguyễn Minh Đường

     2. PGS. TS Mạc Văn Tiến
Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
     (1) Xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn của dạy học theo dự án các mô đun nghề Công nghệ ô tô trình độ cao đẳng nghề. Qua đó phát hiện ra DHTDA rất phù hợp với dạy học các mô đun nghề theo năng lực thực hiện ;
     (2) Đề xuất tiêu chí lựa chọn các nội dung có thể tổ chức dạy học theo dự án các mô đun nghề Công nghệ ô tô trình độ cao đẳng nghề;
     (3) Lựa chọn được 48 bài học/dự án có thể tổ chức DHTDA trong chương trình cao đẳng nghề Công nghệ ô tô ;
     (4) Xây dựng 2 loại quy trình dạy học các mô đun nghề Công nghệ ô tô trình độ cao đẳng nghề để dạy các bài học/dự án sửa chữa ô tô và bảo dưỡng ô tô ;
     (5) Xây dựng 10 giáo án DHTDA theo mẫu mới do NCS đề xuất ;
     (6) Thực nghiệm DHTDA 2 bài học/dự án trong chương trình cao đẳng nghề Công nghệ ô tô. Kết quả thực nghiệm cho thấy kết quả học tập, tính tích cực và hứng thú của SV cao hơn so với dạy học nghề truyền thống.


SUMMARY OF THE INFORMATION PRESENTED ON NEW CONCLUSIONS IN THE DOCTORAL THESIS

Title: Project Based Learning Modules of the Automotive Technology Occupation.
Specialization: Theory and History of Education.
Code: 62 14 01 02
Researcher: Dinh Huu Sy
Consultants:
Prof. Dr of science Nguyen Minh Duong
Assoc.Prof. Dr. Mac Van Tien
Training center: Vietnam Institute of Education Science

NEW FINDINGS OF THE THESIS
      1) Built the theoretical basis and practical basis of Project Based Learning (PBL) Modules of Automotive Technology Occupation at the College level. Founded  the suitability of the Project Based Learning with Competency-based Vocational Training.
     2) Proposed the criteria for choice the contents of the Automotive Technology training Curriculum at the College level for applying PBL.
     3) Selected 48 lessons from the Automotive Technology training Curriculum at the College level for applying the PBL.
     4) Built 2 kinds of procedures for PBL Repair and Maintenance Automobile.  
     5) Built 10 lesson plans for PBL Modules of Automotive Technology Occupation at the College level.
     6) Carried out the Experimental of PBL for 2 lessons in the Training Curriculum of the Automotive Technology Occupation  at the college level. The experimental results confirmed that applying PBL for Modules of Automotive Technology Occupation  at the College level increased the teaching – learning quality as well as the active, creative and interest of students.     
                         Consultants:                                                       Researcher:

        Prof. Dr of science Nguyen Minh Duong    
        Assor Prof. Dr. Mac Van Tien                                                Dinh Huu Sy
File đính kèm
1. Toàn văn luận án
2.
Tóm tắt luận án Tiếng Việt
3.
Tóm tắt luận án Tiếng Anh

Tin khác