Thông tin luận án "Quản lý đào tạo giáo viên trung học phổ thông theo chuẩn đầu ra ở trường Đại học Vinh" của NCS Bùi Văn Hùng

03/01/2018 09:27 GMT+7
Thông tin luận án "Quản lý đào tạo giáo viên trung học phổ thông theo chuẩn đầu ra ở trường Đại học Vinh" của NCS Bùi Văn Hùng. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 9 14 01 14

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI VỀ MẶT HỌC THUẬT, LÝ LUẬN CỦA LUẬN ÁN

 

- Tên luận án : Quản lý đào tạo giáo viên trung học phổ thông theo chuẩn đầu ra ở trường Đại học Vinh

- Chuyên ngành: Quản lý giáo dục               Mã số: 9 14 01 14

     - Tên NCS: Bùi Văn Hùng                                Khóa đào tạo: 2014-2017

     - Người hướng dẫn:     Hướng dẫn 1: PGS.TS Nguyễn Tiến Hùng

                                        Hướng dẫn 2: PGS.TS Thái Văn Thành

     - Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

     - Nội dung ngắn gọn đóng góp về mặt học thuật:

       Luận án đã xây dựng được cơ sở lý luận về quản lý đào tạo giáo viên theo chuẩn đầu ra dựa trên mô hình CIPO (Input, Process, Output/Outcome, Context). Từ cơ sở lý luận và thực trạng, luận án đã đề xuất được hệ thống các giải pháp khoa học và hợp lý nhằm quản lý đào tạo giáo viên THPT theo chuẩn đầu ra ở trường Đại học Vinh đáp ứng yêu cầu chất lượng nhân lực trong thời kì mới.

 
 

THE INFORMATION OF NEW ACADEMIC CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

 

- Title: Management of the training for high school teachers according to the standards of Vinh University.

- Major: Educational Management;         Code no. : 9 14 01 14

     - PhD Student: Bui Van Hung                             

        Academic year : 2014-2017

     - Supervisor:  Supervisor 1 : A.Prof.Dr. Nguyen Tien Hung

                                Supervisor  2: A.Prof.Dr. Thai Van Thanh

     - Training Institute: Vietnam Institute of Educational Sciences

     - The contents of academic contribution summary:

       The thesis has developed the theoretical framework for teaching and learning management based on the output standards of CIPO model (Input, Process, Output / Outcome, Context). From the theoretical basis and reality,  the thesis has proposed a system of reasonable and scientific solutions to manage the training of high school teachers according to the standards of Vinh University which meets the requirements of human resources in the new era.

 

Tin khác