Thông tin luận án "Quản lý đội ngũ hiệu trưởng trường THPT Hà Nội theo hướng chuẩn hóa " của NCS Hoàng Quốc Vinh

12/01/2018 08:48 GMT+7
Thông tin luận án "Quản lý đội ngũ hiệu trưởng trường THPT Hà Nội theo hướng chuẩn hóa " của NCS Hoàng Quốc Vinh; Chuyên ngành : Quản lý giáo dục - Mã số : 9.14.01.14

TRANG THÔNG TIN  VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI

VỀ MẶT HỌC THUẬT, LÝ LUẬN CỦA LUẬN ÁN

 

Tên luận án: «Quản lý đội ngũ hiệu trưởng trường THPT Hà Nội theo hướng chuẩn hóa ».

-          Tên chuyên ngành và mã số: Quản lý giáo dục  - Mã số : 9.14.01.14

-          Tên nghiên cứu sinh :  Hoàng Quốc Vinh

-          Khóa đào tạo: 2011

-          Chức danh khoa học, học vị, tên người hướng dẫn :

Người hướng dẫn 1:  GS.TS Nguyễn Lộc.

Người hướng dẫn 2 : TS Hồ Thanh Mỹ Phương.

-          Tên cơ sở đào tạo : Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

 

        Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận, những điểm mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án.

1.    Về lý luận:

Luận án đã hệ thống hóa, phát triển lý luận về quản lý đội ngũ hiệu trưởng trường  THPT theo hướng chuẩn hóa trong bối cảnh hiện nay.

2.    Về  thực tiễn:

·       Luận án đã khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng quản lý đội ngũ hiệu trưởng trường THPT Hà Nội trong bối cảnh hiện nay cũng như phân tích các yếu tố ảnh hưởng, nguyên nhân của thực trạng.

·       Luận án đã đề xuất 5 giải pháp vể quản lý đội ngũ hiệu trưởng trường THPT Hà Nội trong bối cảnh hiện nay. Tổ chức kiểm nghiệm về tính cấp thiết và tính khả thi của các giải pháp, bước đầu khẳng định các giải pháp đề xuất có tính cấp thiết và tính khả thi cao. Thử nghiệm Giải pháp 1 “Đề xuất bộ tiêu chuẩn riêng của Hà Nội để đo/đánh giá, quản lý đội ngũ hiệu trưởng trường THPT theo hướng chuẩn hóa” cho thấy giải pháp mang tính cấp thiết và tính khả thi cao, thực sự góp phần thiết thực vào việc nâng cao chất lượng giáo dục THPT của Hà Nội.

·       Kết quả nghiên cứu của luận án tạo cơ sở khoa học cho việc quản lý đội ngũ hiệu trưởng trường THPT phù hợp với đặc thù riêng của Hà Nội, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả các trường THPT Hà Nội nói riêng và Ngành GD&ĐT Thủ đô nói chung, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay. Các cấp quản lý giáo dục, đặc biệt là các Sở GD&ĐT có thể tham khảo luận án để triển khai áp dụng trong công tác quản lý đội ngũ hiệu trưởng trường THPT.  

INFORMATION ON NEW CONTRIBUTIONS IN ACADEMIC, THEORETICAL TERMS OF THE THESIS

 

 

Name of thesis: “Management of Hanoi high school principals towards standardization

-          Major name and code : Education Management  - Code : 9.14.01.14

-          Name of Doctoral student : Hoang Quoc Vinh

-          Training course : 2011

-          Scientific title, academic rank, full name of thesis advisors

Advisor 1: Prof, Ph. D Nguyen Loc

Advisor 2: Ph. D Ho Thanh My Phuong

-          Name of Institute: Vietnam Institute of Educational Sciences

New contributions in academic, theoretical terms, new contents drawn from thesis’s research, survey results

1. Regarding theoretical basis

The thesis systemizes and further develops theories on management of Hanoi high school principals towards standardization in the present context.

2. Regarding factual basis

·       The thesis surveys, analyzes and evaluates the actual conditions of management of Hanoi high school principals in the present context as well as analyzes the influencing factors and causes of such conditions.

·       The thesis suggests 5 solutions for management of Hanoi high school principals in the present context. Having organized the testing for urgency and feasibility of the solutions, it could be initially confirmed that the suggested solutions have a high degree of urgency and feasibility. Experimentation of the first solution “Proposal for Hanoi’s own standard set to measure/ assess management of High School principals towards standardization” shows that the solution has a high degree of urgency and feasibility, which could make actual and significant contributions into the improvement of Hanoi high school education quality.

·       The thesis’s research results contribute to the formation of scientific basis for management of Hanoi high school principals conformable with Hanoi’s unique characteristics, improving quality and effectiveness of High Schools in Hanoi in particular and the Capital’s education and training sector in general, thus meeting basic and comprehensive educational reform in the present international integration trend. Education management agencies, especially Departments of Education and Training, may refer to the thesis to deploy and apply in management of High School principals

 Thông tin chi tiết xin tham khảo tại đây  

Tin khác