Thông tin luận án "Quản lý hoạt động tham gia giáo dục pháp luật cho Sinh viên không chuyên Luật trong các trường đại học" của NCS Đỗ Thị Thu Hằng

03/01/2018 09:33 GMT+7
Thông tin luận án "Quản lý hoạt động tham gia giáo dục pháp luật cho Sinh viên không chuyên Luật trong các trường đại học" của NCS Đỗ Thị Thu Hằng. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số chuyên ngành: 9.14.01.14

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI VỀ MẶT HỌC THUẬT,

LÝ LUẬN CỦA LUẬN ÁN

 

Tên đề tài luận án: Quản lý hoạt động tham gia giáo dục pháp luật cho Sinh viên không chuyên Luật trong các trường đại học

Thuộc chuyên ngành: Quản lý giáo dục

            Mã số chuyên ngành:  9.14.01.14

Tên nghiên cứu sinh: Đỗ Thị Thu Hằng, khóa 2013 – 2016

Người hướng dẫn:  PGS. TS. Đỗ Thị Bích Loan, TS. Nguyễn Hồng Thuận

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

 

NỘI DUNG THÔNG TIN

Đóng góp về lý luận

   -  Hệ thống hóa cơ sở lí luận về GDPL, sự tham gia GDPL và quản lý hoạt động tham gia GDPL cho SV không chuyên Luật trong trường đại học.

- Chỉ ra được Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động tham gia giáo dục pháp luật cho sinh viên không chuyên Luật trong trường ĐH.

  - Nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước trong vấn đề nghiên cứu.

Đóng góp về thực tiễn

  - Phân tích , đánh giá thực trạng GDPL, thực trạng quản lý GDPL cho SV và thực trạng QL hoạt động tham gia GDPL cho SV không chuyên Luật trong các trường đại học.

 - Đề xuất một số biện pháp quản lý nhằm tăng cường sự tham gia của các bên trong nhà trường, Đoàn Thanh niên và cộng đồng ngoài nhà trường, nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật cho sinh viên không chuyên Luật trong các trường đại học; từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho SV trong giai đoạn hiện nay.

- Làm tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu, đào tạo, cũng như trong lĩnh vực quản lý hoạt động giáo dục pháp luật cho sinh viên .

 

SUMMARY OF NEW CONTRIBUTION OF THE THESIS IN THE DOMAIN OF LEARNING AND  REASONINGINFORMATION CONTENT

 
 
Thesis title: Management of the law-educating activities for non-law students at universities. 
In majors: Education Management
Specialized code: 9.14.01.14
Author: Do Thi Thu Hang– Ph.D Candidate in the period of 2013 - 2016
Instructors: Assoc. Prof. Dr. Do Thi Bich Loan
Dr. Nguyen Hong Thuan
Training institutions: The Vietnam Institute of Education Sciences
 
INFORMATION CONTENT

Contribution of reasoning
- Systematizing literature review on law education, law-educating activities and management of law-educating activities for non-law students at universities. 
- Indicating factors that have an impact on the management of law-educating activities for non-law students at universities. 
- Having lessons about experiences from other oversea researchers 
Contribution of practice
- Analyzing and evaluating the real situation of management of law-educating activities for non-law students at universities.
- Recommending solutions that may not only help to have more cooperation between universities and other politic and social organizations such as Youth Union and community organization, but they may also bring with it effectiveness on law-educating activities for non-law students at universities. That may improve the general eduction quality for students in this stage .
- Being good references for researching, training and other domains related to management of law-educating activities for students. 

 

Tin khác