Thông tin luận án: "Đánh giá thực trong đánh giá năng lực tiếng Anh giao tiếp của sinh viên đại học ngành Ngôn ngữ Anh" của NCS Đoàn Quang Trung

25/10/2019 09:23 GMT+7
Thông tin luận án: "Đánh giá thực trong đánh giá năng lực tiếng Anh giao tiếp của sinh viên đại học ngành Ngôn ngữ Anh"; Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

- Tên luận án: Đánh giá thực trong đánh giá năng lực tiếng Anh giao tiếp của sinh viên đại học ngành Ngôn ngữ Anh.

- Họ tên nghiên cứu sinh: Đoàn Quang Trung

- Chuyên ngành: Lí luận và lịch sử giáo dục. Mã số: 9 14 01 02

- Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án

Về lí luận:

- Bổ sung cơ sở lí luận về ứng dụng đánh giá thực trong đánh giá năng lực tiếng Anh giao tiếp của người học tiếng Anh như một ngoại ngữ. Theo đó, luận án xác định rõ cơ sơ lí thuyết cho việc ứng dụng đánh giá thực vào đánh giá năng lực tiếng Anh giao tiếp của sinh viên đại học ngành Ngôn ngữ Anh tại Việt Nam. Cụ thể, luận án làm rõ mục đích, khái niệm, vai trò, đặc điểm của đánh giá thực, phân tích và trình bày một cách hệ thống các phương pháp, công cụ và qui trình chuẩn bị cũng như triển khai thực hiện đánh giá thực trong quá trình dạy học và đánh giá năng lực tiếng Anh giao tiếp.

Về thực tiễn:

- Phát hiện thực trạng công tác đánh giá năng lực tiếng Anh giao tiếp của sinh viên đại học ngành Ngôn ngữ Anh cũng như thực trạng tổ chức và thực hiện các hoạt động đánh giá thực của giảng viên và sinh viên trong quá trình dạy học tiếng Anh;

- Đề xuất qui trình, xây dựng các biện pháp (xây dựng một số nhiệm vụ đánh giá thực mẫu, tiêu chí và công cụ đo) để áp dụng vào quá trình dạy học và đánh giá năng lực tiếng Anh giao tiếp của sinh viên đại học ngành Ngôn ngữ Anh ở Việt Nam.

- Kiểm tra và khẳng định được tính khả thi và hiệu quả của qui trình và các biện pháp đề xuất thông qua việc lấy ý kiến chuyên gia và thực nghiệm sư phạm.

THE INFORMATION OF THE CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

- Title: Authentic assessment of English-majored undergraduates’ English proficiency

- Author: Đoàn Quang Trung

- Major: Education. Code: 9 14 01 02

- Institution: Vietnam National Institute of Educational Sciences

Brief description of the major contributions of the thesis

- helps build upon the body of literature on authentic assessment of communicative language competence of EFL learners.

- helps clarify the theoretical basis and develop a theoretical framework for the integration of authentic assessment into the assessment of English-majored undergraduates’ English proficiency at universities in Vietnam.

- clarifies purposes, definitions, roles and features of authentic assessment.

- describes and analyzes the procedure, methods, criteria and rubrics used in the incorporation of authentic assessment in the process of teaching, learning and assessment of English-majored undergraduates’ English proficiency.

In practice, the thesis:

- identifies and describes the common practices of the testing and assessment of English-majored undergraduates’ English proficiency at universities in Vietnam, and provides an analysis and evaluation of the practices, with focus placed on the assessment activities conducted in the teaching and learning process.

- proposes a procedure (including three stages: designing, implementing and evaluating) and 4 measures (used to assess the four language skills of listening, reading, speaking and writing) for teachers to employ authentic assessment in their teaching and assessment of English-majored undergraduates’ English proficiency.

- helps confirm that the proposed procedure and measures worked effectively by getting feedback from specialists, teachers and students in the areas of language teaching, learning and assessment and by experimental activities.

Thông tin chi tiết

Tin khác