Thông tin luận án: "Phát triển khả năng suy luận cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua hoạt động khám phá khoa học" của NCS Nguyễn Thị Nga

08/11/2019 09:31 GMT+7
Thông tin luận án: "Phát triển khả năng suy luận cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua hoạt động khám phá khoa học" ; Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

Tên đề tài luận án: Phát triển khả năng suy luận cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua hoạt động khám phá khoa học.

Chuyên ngành: Lí luận và Lịch sử Giáo dục

Mã số: 9140102

Họ tên NCS: Nguyễn Thị Nga

Người hướng dẫn: TS. Trần Thị Ngọc Trâm; TS. Đặng Lan Phương

Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam   

Những đóng góp mới của luận án

- Về mặt lý luận

Làm sáng tỏ khái niệm khả năng suy luận phát triển khả năng suy luận cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua hoạt động khám phá khoa học và cấu trúc tâm lý của khả năng suy luận ở trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi; xác định khung lý luận cho việc nghiên cứu vấn đề phát triển khả năng suy luận cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua hoạt động khám phá khoa học ở trường mầm non.

- Về mặt thực tiễn

+ Phát hiện được một số vấn đề của thực trạng phát triển khả năng suy luận cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua hoạt động khám phá khoa học, đặc biệt là vấn đề thiếu những biện pháp hữu hiệu để phát triển khả năng suy luận cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua hoạt động khám phá khoa học.

+ Đề xuất được 02 nhóm biện pháp nhằm phát triển khả năng suy luận cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi (gồm: 1- Nhóm biện pháp chuẩn bị điều kiện để phát triển khả năng suy luận cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi; 2-  Nhóm biện pháp phát triển khả năng suy luận cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua hoạt động khám phá khoa học theo hướng tăng cường các hoạt động trải nghiệm) với 07 biện pháp cụ thể, khả thi và có hiệu quả.

DISSERTATION INFORMATION

Dissertation Topic: Developing reasoning ability for preschoolers aged 5 to 6 through scientific discovery activities.

Major: Theoretical and Historical Studies

Code: 9140102

Researcher name: Nguyen Thi Nga

Instructor: Dr. Tran Thi Ngoc Tram; Dr. Dang Lan Phuong

Training Facilities: The Vietnam Institute of Educational Sciences

New contributions of the Thesis

Theoretical Contribution:

Clarifying the concept of reasoning ability, development of reasoning ability for 5 to 6 year-old preschoolers through scientific discovery activities and psychological structure of reasoning ability in 5 to 6 year-old preschoolers; determining the theoretical framework for the research of developing reasoning ability for 5 to 6 year-old preschoolers through scientific discovery activities in preschools.

Practical Contribution:

+ Identifying some problems of the development of reasoning ability for preschool children aged 5 to 6 through scientific discovery activities, especially the lack of effective measures to develop reasoning ability for preschoolers aged 5 to 6 through scientific discovery activities.

+ Proposing 02 groups of measures to develop reasoning ability for preschool children aged 5 to 6 (including: 1- Group of measures to prepare conditions for developing reasoning ability for 5 to 6 year-old preschoolers; 2- Group of measures to develop reasoning ability for 5 to 6 year-old preschoolers through scientific discovery activities in the direction of strengthening experiential activities) with 07 specific, feasible and effective measures.

Tin khác