Thông tin luận án: “Dạy học xác suất thống kê ở các trường đại học trong quân đội theo hướng tăng cường rèn luyện kỹ năng siêu nhận thức cho học viên” của Nghiên cứu sinh Lê Bình Dương

22/11/2019 08:33 GMT+7
Thông tin luận án: “Dạy học xác suất thống kê ở các trường đại học trong quân đội theo hướng tăng cường rèn luyện kỹ năng siêu nhận thức cho học viên”; Chuyên ngành: Lý luận & PPDH Bộ môn Toán; Mã số: 9 14 01 11

Tên luận án: Dạy học xác suất thống kê ở các trường đại học trong quân đội theo hướng tăng cường rèn luyện kỹ năng siêu nhận thức cho học viên

Chuyên nghành: Lý luận và Phương pháp dạy học môn Toán

Mã số: 9 14 01 11

Nghiên cứu sinh: Lê Bình Dương

Người hướng dẫn khoa học: 1. TS Trần Luận;

                                              2. TS. Phan Thị Luyến

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Nội dung những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận, những điểm mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án.

-     Hệ thống hoá các quan niệm về SNT, thống nhất quan điểm về SNT, KN SNT, làm rõ các KN SNT cụ thể, phân biệt giữa NT và SNT ở một số khía cạnh, làm rõ một số biểu hiện của HV có KN SNT.

-     Đưa ra quan niệm rèn luyện KN SNT; DH theo hướng tăng cường rèn luyện KN SNT; Quy trình, cách tổ chức DH toán theo hướng tăng cường rèn luyện KN SNT cho HV.

-    Phân tích thực trạng DH XSTK ở một số trường ĐH trong QĐ; làm rõ nhu cầu phát triển KN SNT và xác định cơ hội rèn luyện KN SNT cho HV trong dạy học XSTK.

-    Đề xuất một số biện pháp sư phạm trong DH XSTK ở một số trường ĐH trong QĐ theo hướng tăng cường rèn luyện KN SNT cho HV.

-    Bước đầu chứng minh tính khả thi và tính hiệu quả của các biện pháp sư phạm đã đề xuất.

-      Luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho GV giảng dạy học phần XSTK ở các trường ĐH trong QĐ.

 Name of Thesis: "Teaching probability and statistics  at military universities towards increasing the training of metacognitive skills for students

Major: Theory and Methodology of Mathematics Teaching

Code: 9 14 01 11

PhD student: Le Binh Duong

Supervisor:        1. Dr. Tran Luan;

                            2. Dr. Phan Thi Luyen

Training institution: Vietnam Institute of Educational Sciences

Brief summary of theoretical and academic contributions from the research study of the thesis

-   Systematize and clarify the concepts of metacognition, metacognitive skills, some specific metacognitive skills, metacognitive skill components and distinctions between cognition and metacognition.

-   Concepts, process of teaching math towards increasing training of metacognitive skills for students.

-   Analyzing the situation and clarifying the need to develop metacognitive skills and ability to train metacognitive skills for students in teaching probability and statistical.

-   Proposing some pedagogical solutions in teaching probability and statistics at military universities towards increasing the training of metacognitive skills for students.

-   Initial evidence of the feasibility and effectiveness of the proposed pedagogical solutions.

- The thesis can be used as a reference for lecturers to teach the subject of probability and statistical  modules at Military Universities.

Tin khác