Thông tin luận án “Quản lý hoạt động giáo dục trải nghiệm ở các trường trung học phổ thông chuyên khu vực Bắc miền Trung Việt Nam” của NCS Trần Đại Nghĩa

12/10/2020 14:18 GMT+7
Thông tin luận án “Quản lý hoạt động giáo dục trải nghiệm ở các trường trung học phổ thông chuyên khu vực Bắc miền Trung Việt Nam”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14

Tên đề tài luận án:Quản lý hoạt động giáo dục trải nghiệm ở các trường trung học phổ thông chuyên khu vực Bắc miền Trung Việt Nam”

Họ và tên nghiên cứu sinh: TRẦN ĐẠI NGHĨA          

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

Mã số chuyên ngành: 9 14 01 14

Cán bộ hướng dẫn khoa học:

Người hướng dẫn 1:  PGS. TS. Nguyễn Văn Đệ

Người hướng dẫn 2:           TS. Lương Việt Thái

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

 NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Về lí luận

Hoạt động giáo dục trải nghiệm có vị trí rất quan trọng trong chương trình giáo dục phổ thông mới, là chương trình giáo dục bắt buộc cho học sinh phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12 nói chung và học sinh các trường THPT chuyên nói riêng. Với tầm quan trọng và sự cấp thiết đó, luận án đã tiến hành nghiên cứu hệ thống hóa, làm sáng tỏ về mặt lý luận các khái niệm liên quan đến đề tài, các hoạt động giáo dục trải nghiệm, quản lý hoạt động giáo dục trải nghiệm, các đề tài nghiên cứu trong nước và quốc tế liên quan đến vấn đề hoạt động giáo dục trải nghiệm, quản lý hoạt động giáo dục trải nghiệm. Luận án cũng đã nêu rõ các đặc điểm của trường THPT chuyên, học sinh trường THPT chuyên, chương trình giáo dục ở trường THPT chuyên, hoạt động giáo dục ở trường THPT chuyên. Trên cơ sở đó, tiếp cận nghiên cứu vận dụng quản lý hoạt động giáo dục trải nghiệm dựa theo mô hình CIPO để giải quyết các vấn đề thực trạng quản lý hoạt động giáo dục trải nghiệm ở các trường THPT chuyên Bắc miền Trung. Từ việc đánh giá bối cảnh, quản lý đầu vào, quản lý theo quá trình và quản lý đầu ra của các hoạt động giáo dục trải nghiệm ở các trường THPT chuyên. Qua việc nghiên cứu, luận án đã xác định rõ cơ sở lý luận của HĐGDTN và quản lý HĐGDTN, các phương pháp, chức năng quản lý, làm rõ các mục tiêu, nội dung chương trình, phương pháp quản lý HĐGDTN ở trường THPT chuyên, cũng như các yếu tố tác động đến công tác quản lý HĐGDTN ở các trường THPT chuyên.

2. Về thực tiễn

Trên cơ sở khái quát tình hình phát triển giáo dục và đào tạo, phát triển giáo dục ở các trường THPT chuyên khu vực Bắc miền Trung Việt Nam, luận án đã tập trung phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý HĐGDTN ở các trường THPT chuyên khu vực Bắc miền Trung dựa theo mô hình CIPO và đã giải quyết được các vấn đề thực trạng liên quan như những tác động của bối cảnh đến HĐGDTN ở trường THPT chuyên, các yếu tố đầu vào, quá trình và đầu ra liên quan có ảnh hưởng đến việc tổ chức, quản lý HĐGDTN đều được khảo sát thực trạng, phân tích đánh giá. Trên cơ sở đó luận án đã đề xuất bảy giải pháp quản lý quan trọng phù hợp với yêu cầu thực tiễn của các nhà trường THPT chuyên khu vực Bắc miền Trung và thực tiễn của địa phương, các giải pháp quản lý qua khảo sát ý kiến, khảo nghiệm và thử nghiệm đều được đánh giá có mức độ tính cấp thiết, tính khả thi cao trong điều kiện thực tiễn ở các trường THPT chuyên khu vực Bắc miền Trung hiện nay. Với cách tiếp cận đối tượng nghiên cứu và địa bàn nghiên cứu về HĐGDTN và quản lý HĐGDTN các trường THPT chuyên, đề tài nghiên cứu “Quản lý hoạt động giáo dục trải nghiệm ở các trường trung học phổ thông chuyên khu vực Bắc miền Trung Việt Nam” sẽ góp phần thay đổi nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh học sinh, học sinh và các lực lượng giáo dục ở các trường THPT chuyên về HĐGDTN; quản lý HĐGDTN dựa theo tiếp cận CIPO cũng sẽ đáp ứng hiệu quả công tác quản lý HĐGDTN ở các trường THPT chuyên để hoàn thành các nhiệm vụ mà ngành giáo dục đề ra, tạo cơ hội cho học sinh THPT chuyên phát triển toàn diện các kiến thức, kỹ năng, năng lực, thái độ, nhân cách tốt nhất.

Dissertation title: “Managing educational activities experience in specialized high schools in the North Central region of Vietnam”

Full name of PhD candidate:    TRẦN ĐẠI NGHĨA

Specialization: Educational Management        

Code: 9.14.01.14

Supervisors:

Primary supervisor:        Assoc.Prof.Dr. Nguyễn Văn Đệ

Secondary supervisor:              Dr. Lương Việt Thái

Training Institution: Vietnam Institute of Educational Sciences

Summary of new findings of the Dissertation

1. In theory

Experimental educational activities play a very important role in the new general education curriculum, which is compulsory for general primary school students from grade 1 to grade 12 in general and high school students Specialized in particular. With that importance and urgency, the dissertation has conducted a systematization study, clarifying theoretically the concepts related to the topic, experiential educational activities, and educational activities management. experience education, domestic and international research topics related to experience education activities, experience education management. The thesis also clarified the characteristics of specialized high schools, students of specialized high schools, educational programs at specialized high schools, and educational activities at secondary schools. high school specialist.

On that basis, the research approach applies the management of experiential educational activities based on the CIPO model to solve the real situation of managing experiential educational activities in specialized secondary schools in the North Central. From contextual assessment, input management, process management and output management of experiential educational activities in specialized high schools. Through the research, the thesis has clearly defined the theoretical basis of experiential educational activities and management of experiential education activities, management methods and functions, clarifying goals and chapter contents. curriculum, methods of managing experience education activities in specialized high schools, as well as factors affecting the management of experiential education activities in specialized high schools.

2. In practice

On the basis of an overview of the development of education and training, educational development in specialized high schools in the North Central region of Vietnam, the thesis has focused on analyzing and assessing the real situation of management activities. experiential education in specialized high schools in the North Central region based on the CIPO model and has solved the situation-related issues such as the effects of the context on experiential educational activities in schools. specialized high schools, the relevant inputs, processes and outputs affecting the organization and management of experiential educational activities are all surveyed on the situation, analyzed and evaluated. On that basis, the thesis has proposed seven important management solutions in accordance with practical requirements of specialized high schools in the North Central region and local practices, management solutions through opinion surveys, assays and tests are evaluated to have a high level of urgency and feasibility in practical conditions in specialized high schools in the North Central region today.

With the approach of the research object and the study area of ​​experiential educational activities and management of educational activities to experience specialized high schools, the research topic "Managing educational activities experience in specialized high schools in the North Central region of Vietnam ” will contribute to changing the perception of administrators, teachers, parents, students and educational forces in  high school specialized in experiential education activities, management of experiential education activities based on the CIPO model will also effectively meet the experience management activities at specialized high schools completing the tasks set out by the education sector, creating opportunities for high school students to specialize in comprehensive development of the best knowledge, skills, competencies, attitudes and personalities.

Tin khác