Thông tin luận án: “Quản lý quan hệ công chúng trong giáo dục của ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy vùng đồng bằng sông Hồng” của Nghiên cứu sinh Phạm Thu Hà

13/12/2021 10:17 GMT+7
Thông tin luận án: “Quản lý quan hệ công chúng trong giáo dục của ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy vùng đồng bằng sông Hồng”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14

Tên đề tài luận án: Quản lý quan hệ công chúng trong giáo dục của ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy vùng đồng bằng sông Hồng

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục           Mã số 9 14 01 14

Người hướng dẫn khoa học         1: PGS. TS Nguyễn Tiến Hùng

2: PTS.TS  Nguyễn Như An

Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

NỘI DUNG NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Hệ thống hoá và phát triển được cơ sở lí luận về QHCC và quản lý QHCC trong GD của BTG, thông qua khái niệm, bản chất, đặc biệt là Quy trình, nội dung gắn với Khung tiêu chuẩn, tiêu chí, chỉ báo và thang đo, đánh giá thành công của vấn đề NC.

2. Xây dựng và phân tích được bức tranh thực trạng vấn đề NC tại vùng ĐBSH, thông qua xây dựng bộ phiếu hỏi ý kiến và tổ chức phỏng vấn các nhóm trọng tâm với các đối tượng liên quan để khảo sát và phân tích, đánh giá thực trạng, dựa vào kết quả NC về lý luận và đặc biệt là Khung tiêu chuẩn, tiêu chí và chỉ báo theo quy trình QHCC và quản lý QHCC trong GD của BTG các tỉnh, thành ủy.

3. Đề xuất được 05 giải pháp cấp thiết và khả thi theo kết quả khảo nghiệm và thử nghiệm, đặc biệt là Bộ tiêu chuẩn, tiêu chí, chỉ báo và thang đo, đánh giá QHCC và quản lý QHCC trong GD của BTG các tỉnh, thành ủy, cũng như các giải pháp thực hiện nhằm phát huy thế mạnh, khắc phục được các hạn chế của thực trạng vấn đề NC tại vùng ĐBSH.

Thesis title: Public relations management in education of the provincial and municipal propaganda commission in the Red River Delta

Specialization: Education Management            Code 9 14 01 14

Supervisor 1: Assoc. Prof. Dr. Nguyen Tien Hung

Supervisor 2: Assoc. Prof. Dr. Nguyen Nhu An

Institution: The Vietnam National Institute of Educational Sciences.

CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

1. Systematizing and developing the theoretical basis of public relations and public relations management in education by the Propaganda Commission, through the concept and nature, especially the Process and contents associated with the Framework of Standards, Criteria, and Indicators, Scales to evaluate of the studies.

2. Building and analyzing the current situation of studies in the Red River Delta, through questionnaires and interviews with focus groups with relevant research subjects for survey and analysis, assess, based on theoretical research results and especially the framework of standards, criteria and indicators according to the public relations process and public relations management in education by the provincial and municipal Propaganda Commission.

3. Proposing 05 urgent and feasible solutions under to the survey and test results, especially the Framework of standards, criteria, indicators and scales, assessment of public relations and public relations management in education by the provincial and municipal Propaganda Commission, as well as implementing solutions to promote strengths and overcome limitations of the current situation in the Red River Delta.

Tin khác