Thông tin luận án: "Giáo dục kỹ năng giao tiếp cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ qua hoạt động chơi trong lớp mẫu giáo hòa nhập 5-6 tuổi" của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Bùi Thành

19/08/2021 13:01 GMT+7
Thông tin luận án: "Giáo dục kỹ năng giao tiếp cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ qua hoạt động chơi trong lớp mẫu giáo hòa nhập 5-6 tuổi"; Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

Tên đề tài luận án: «Giáo dục kỹ năng giao tiếp cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ qua hoạt động chơi trong lớp mẫu giáo hòa nhập 5-6 tuổi”

Chuyên ngành: Lí luận và Lịch sử Giáo dục            Mã số: 9 14 01 02

Họ tên NCS: Nguyễn Thị Bùi Thành             

Người hướng dẫn: GS.TS Nguyễn Thị Hoàng Yến; TS Vương Hồng Tâm

Tên cơ sở đào tạo: Viện khoa học giáo dục Việt Nam 

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Đóng góp về mặt lý luận

Bổ sung thêm lý luận về giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỷ trong lớp mẫu giáo hòa nhập nói chung và giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỷ trong lớp mẫu giáo hòa nhập 5-6 tuổi nói riêng. Góp phần cung cấp thêm nguồn lý luận về giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỷ qua hoạt động chơi trong lớp mẫu giáo hòa nhập. Thiết kế được bộ công cụ đánh giá kỹ năng giao tiếp cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ trong lớp mẫu giáo hòa nhập.

2. Đóng góp về mặt thực tiễn

Trang bị cho giáo viên mầm non dạy hòa nhập kiến thức và kỹ năng giáo dục kỹ năng giao tiếp cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ qua hoạt động chơi, lựa chọn và xây dựng trò chơi phù hợp với trẻ. Khái quát đặc điểm kỹ năng giao tiếp của trẻ rối loạn phổ tự kỷ trong lớp mẫu giáo hòa nhập 5-6 tuổi tại một số cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đề xuất 08 biện pháp giáo dục kỹ năng giao tiếp qua hoạt động cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ trong lớp mẫu giáo hòa nhập và đã được kiểm chứng qua thực nghiệm sư phạm có giá trị tham khảo cho công tác nghiên cứu, đào tạo bồi dưỡng giáo viên phụ trách các lớp hòa nhập 5-6 tuổi có trẻ rối loạn phổ tự kỷ nói riêng, trẻ khuyết tật nói chung..

 

Dissertation Topic: Education of communication skills for children with autism spectrum disorders through play activities in inclusive kindergarten 5-6 years old.

Major: Theory and History of Education                      Code: 9140102

Researcher name: Nguyễn Thị Bùi Thành        

          Research advisors: Prof. Dr. Nguyen Thi Hoang Yen       Dr. Vuong Hong Tam

          Training Institution: The Vietnam Institute of Educational Sciences

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

1. Contributions to Theory

The theory on educating children with autism spectrum disorder in inclusive kindergarten in general and on educating autistic spectrum disorder children in 5-6 years old inclusive kindergarten in particular is supplemented. More sources of theory on education for children with autism spectrum disorders through playing activities in inclusive kindergarten are further provided. A set of tools to assess communication skills for children with autism spectrum disorders in inclusive kindergarten has been designed.

2. Contributions to Practices

Inclusive preschool teachers are equipped to knowledge and educational skills for children with autism spectrum disorders through playing, selecting and building games suitable for children. Characteristics of communication skills of children with autism spectrum disorder in 5-6 years old inclusive kindergarten at some preschool education institutions in Hanoi city are overviewed. Eight measures to educate activity communication skills for children with autism spectrum disorder in inclusive kindergarten have been proposed and verified through experimental pedagogy with reference value for research and training fostering teachers in charge of 5-6 years old inclusive classes with children with autism spectrum disorder in particular, and children with disability in general.

Tin khác