Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2021

07/10/2021 14:17 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2021

         BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                     _______________________________________                                                                                                                                        ____________________________________________________

 
             Số : 611/TB-VKHGDVN                                                                                Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2021

Kính gửi: .....................................................................................

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam trân trọng thông báo về việc tổ chức xét tuyển nghiên cứu sinh (NCS) năm 2021 như sau:

1. Chuyên ngành và chỉ tiêu xét tuyển nghiên cứu sinh:

- Quản lý giáo dục (Mã số: 9 14 01 14): 08 NCS;

- Lý luận và lịch sử giáo dục (Mã số: 9 14 01 02): 08 NCS;

- Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Mã số: 9 14 01 11): 08 NCS.

2. Điều kiện dự tuyển (Thực hiện theo Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Quy định của Viện về tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ):

2.1. Yêu cầu chung đối với người dự tuyển:

a) Đã tốt nghiệp thạc sĩ ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển (xem Phụ lục 4).

b) Đáp ứng yêu cầu đầu vào theo chuẩn chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và của chương trình đào tạo tiến sĩ đăng ký dự tuyển.

c) Có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn thạc sĩ của chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu; hoặc bài báo, báo cáo khoa học đã công bố; hoặc có thời gian công tác từ 02 năm (24 tháng) trở lên là giảng viên, nghiên cứu viên của các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ.

d) Có dự thảo đề cương nghiên cứu và dự kiến kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa.

2.2. Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải đạt yêu cầu về năng lực ngoại ngữ được minh chứng bằng một trong những văn bằng, chứng chỉ sau:

a) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do một cơ sở đào tạo nước ngoài, phân hiệu của cơ sở đào tạo nước ngoài ở Việt Nam hoặc cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp cho người học toàn thời gian bằng tiếng nước ngoài.

b) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành ngôn ngữ tiếng nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp.

c) Có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ quy định tại Phụ lục 5 hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ khác tương đương trình độ bậc 4 (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

2.3. Người dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học chương trình đào tạo tiến sĩ bằng tiếng Việt phải có chứng chỉ tiếng Việt tối thiểu từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài và phải đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ thứ hai do Viện quyết định.

2.4. Đề tài luận án đăng ký nghiên cứu phù hợp với hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu của Viện.

3. Hồ sơ dự tuyển:

3.1. Đơn xin đăng ký dự tuyển theo mẫu của Viện (01 bản).

3.2. Lý lịch khoa học theo mẫu của Viện (có dán ảnh và xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự đối với các đối tượng đang công tác hoặc có xác nhận của địa phương nơi cư trú đối với các đối tượng thuộc diện học tự do), trong đó ghi rõ kinh nghiệm công tác như Mục 2.1.c (01 bản).

3.3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ có công chứng: bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm đại học; bằng thạc sĩ và bảng điểm cao học; văn bằng và chứng chỉ trình độ ngoại ngữ (07 bản); Đối với những ứng viên có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT công nhận.

3.4. Đề cương nghiên cứu đề tài luận án Tiến sĩ (07 bản, theo mẫu của Viện).

3.5. Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là cán bộ, công chức, viên chức) (01 bản).

3.6. Bản photo các bài báo khoa học đã công bố (đóng gộp lại thành quyển gồm trang bìa, mục lục, nội dung của mỗi bài báo) (07 quyển).

3.7. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ học tập của bệnh viện đa khoa (01 bản).

(Chú ý: Hồ sơ được xếp trong 07 túi hồ sơ cỡ 32x26: 01 bộ gốc đầy đủ 8 mục từ 3.1 đến 3.7; 06 bộ còn lại gồm các mục 3.3; 3.4; và 3.6. Bên ngoài hồ sơ ghi rõ họ tên thí sinh, nơi công tác, chuyên ngành dự tuyển, số điện thoại và địa chỉ e-mail liên hệ; các mẫu của Mục 3.1; 3.2; 3.4 xem trong Phụ lục được đăng trên website của Viện).

4. Kế hoạch xét tuyển:

- Nhận hồ sơ dự tuyển vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu: Từ ngày 08/10/2021 đến ngày 30/11/2021.

- Tổ chức xét tuyển vào tuần đầu tháng 12 năm 2021 (lịch cụ thể sẽ được thông báo trên website của Viện).

- Thời gian công bố kết quả trúng tuyển và thời gian nhập học: Trung tuần tháng 12/2021.

5. Điều kiện thực hiện:

- Hồ sơ dự tuyển hợp lệ.

- Lệ phí tuyển sinh: thực hiện theo quy định của nhà nước.

- Thời gian đào tạo: 48 tháng, thực hiện theo hình thức chính quy.

- Học phí (trong quá trình đào tạo): thực hiện theo quy định của Nhà nước.

Kính đề nghị Quý cơ quan thông báo cho các cán bộ có nhu cầu thuộc đơn vị để chuẩn bị hồ sơ đăng ký dự tuyển. Hồ sơ có thể nộp trực tiếp tại Viện hoặc gửi qua đường bưu điện (ngày hết hạn nộp hồ sơ sẽ tính theo ngày trên dấu bưu điện gửi đi).

         Địa chỉ liên hệ: Bộ phận Đào tạo, Phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế - Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Phòng C4.1, 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: (024) 3942 4438. 
         

                                                                                                                       KT.VIỆN TRƯỞNG

Nơi nhận :                                                                                                                                               PHÓ VIỆN TRƯỞNG

- Như kính gửi;

- Vụ GDĐH - Bộ GD&ĐT (để báo cáo);                                                                                                     (đã ký)                                        

- Lưu VT, Phòng QLKH, ĐT&HTQT.

                                                                                                                                                           Lê Anh Vinh

Thông báo đính kèm 
 

Tin khác