Thông tin luận án sau bảo vệ: "Phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ khiếm thị kèm rối loạn phổ tự kỉ 5 - 6 tuổi thông qua chơi" của NCS Nguyễn Thị Thắm

09/11/2021 09:03 GMT+7
Thông tin luận án sau bảo vệ: "Phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ khiếm thị kèm rối loạn phổ tự kỉ 5 - 6 tuổi thông qua chơi"; Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

Tên luận án: “Phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ khiếm thị kèm rối loạn phổ tự  kỉ 5 - 6 tuổi thông qua chơi”

Chuyên nghành: Lý luận và Lịch sử Giáo dục             Mã số: 9 14 01 02

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thắm

Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Phạm Minh Mục

                                              2. PGS.TS. Nguyễn Xuân Hải

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Tin khác