Thông tin luận án: “Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập nhằm phát triển năng lực của học sinh tiểu học” của Nghiên cứu sinh Trần Thị Hương Giang

19/07/2021 11:11 GMT+7
Thông tin luận án: “Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập nhằm phát triển năng lực của học sinh tiểu học”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14

- Tên luận án:  Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập nhằm phát triển năng lực của học sinh tiểu học

- Ngành khoa học luận án: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14

- Tên nghiên cứu sinh: Trần Thị Hương Giang

- Chức danh khoa học, học vị, tên người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Nguyễn Đức Minh

                                                                                 2. TS. Phạm Quang Sáng

- Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

- Những đóng góp mới của luận án:

Về lý luận: Luận án đã tổng quan một số vấn đề cơ bản liên quan tới nghiên cứu và hệ thống hóa cơ sở lý luận, làm rõ hơn một số khái niệm và xây dựng khung lý luận về quản lý hoạt động ĐGKQHT nhằm phát triển NL của HS tiểu học. Bao gồm các nội dung như: Đặc điểm phát triển của HS tiểu học; Những năng lực cần phát triển cho HSTH; Khung đánh giá NLHS tiểu học; Vai trò của đánh giá kết quả học tập của HSTH trong quá trình dạy học; Hoạt động đánh giá kết quả học tập nhằm phát triển năng lực của HSTH; Phương thức đánh giá kết quả học tập nhằm phát triển năng lực học sinh tiểu học. Luận án giới thiệu xu hướng đổi mới hoạt động đánh giá KQHT của HS. Vận dụng lý thuyết phát triển năng lực học sinh, lý thuyết quản lý sự thay đổi vào quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập nhằm phát triển năng lực của học sinh tiểu học với những nội dung như : QL mục tiêu đánh giá kết quả học tập nhằm phát triển năng lực của học sinh tiểu học; QL lựa chọn nội dung ĐGKQHT nhằm phát triển NLHS tiểu học; QL lựa chọn áp dụng phương pháp, công cụ ĐGKQHT nhằm phát triển NLHS tiểu học; QL lựa chọn hình thức thực hiện ĐGKQHT nhằm phát triển NLHS tiểu học; QL việc phân tích kết quả đánh giá nhằm phát triển năng lực cho học sinh tiểu học; QL việc công bố và sử dụng kết quả đánh giá nhằm phát triển năng lực cho học sinh tiểu học và QL việc lưu trữ hồ sơ ĐGKQHT nhằm phát triển năng lực cho học sinh tiểu học và QL các lực lượng có trách nhiệm tham gia và hoạt động ĐGKQHT nhằm phát triển NLHS tiểu học. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động ĐGKQHT nhằm phát triển năng lực cho học sinh tiểu học

Về thực tiễn: Luận án đã đúc rút kinh nghiệm của một số nước có nền giáo dục phát triển như Canada, Phần Lan, Ireland, Đức, Pháp và Anh, tìm hiểu thực trạng ở Việt Nam tại các địa phương Thái Nguyên, Hưng Yên, Hà Nội, Nghệ An, Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh về ĐGKQHT và quản lý hoạt động ĐGKQHT nhằm phát triển NL của HS tiểu học.

Dựa trên cơ sở lý luận, phân tích, đánh giá thực trạng, luận án đã đề xuất được 6 giải pháp quản lý hoạt động ĐGKQHT nhằm phát triển năng lực của HS có tính khoa học và có thể áp dụng trong thực tiễn như: (1) Xây dựng văn bản hướng dẫn đánh giá kết quả học tập nhằm phát triển năng lực học sinh trong trường tiểu học; (2) Kế hoạch hóa  đầu tư phương tiện phục vụ đánh giá kết quả học tập nhằm phát triển năng lực của học sinh tiểu học; (3) Chỉ đạo và định hướng sự tham gia của các bên liên quan thực hiện ĐGKQHT nhằm phát triển NL của HS tiểu học; (4) Tổ chức nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn của giáo viên về đánh giá kết quả học tập nhằm phát triển năng lực học sinh tiểu học; (5) Tổ chức đổi mới và hoàn thiện quy trình ĐGKQHT nhằm phát triển NL của HS tiểu học và (6) Xây dựng khung năng lực đánh giá học sinh của giáo viên tiểu học.

Kết quả nghiên cứu có thể sử dụng làm luận cứ cho việc điều chỉnh, xây dựng các chính sách QL mang tính thực tiễn trong việc quản lý hoạt động ĐGKQHT của HS tiểu học nói riêng và ĐGKQHT của HS phổ thông nói chung.

- Dissertation title: Management of learning outcomes assessment activities to develop primary students' competencies

- Field: Educational Management;                             Code: 9 14 01 14

- Candidate: Tran Thi Huong Giang       Course: 2015-2018

- Supervisor:          Supervisor 1: Ass.Prof.Dr. Nguyen Duc Minh

                              Supervisor 2: Dr. Pham Quang Sang

- Training institution: The Vietnam National Institute of Educational Sciences

- Summary of academic contributions:

Theoretical: The thesis has reviewed some basic related issues and systematized the theoretical basis, clarified some concepts and set up a theoretical framework for the management of effective assessment to develop developing capacity of elementary students. Including contents such as: Developmental characteristics of elementary school students; Competencies that need to be developed for elementary school students; Assessment framework for primary school students' competence; The role of student’s learning outcomes assessment in teaching period. Student’s learning outcomes assessment activities to develop students' competencies; Learning outcomes assessment methods aimed at developing competencies for primary school students. The thesis introduce the trend of renewing the student’s learning outcomes assessment activities; Applying the change management and student competency development theory to managing student’s learning outcomes assessment activities to develop primary school students' competencies such as: Managing the identification of learning outcomes assessment goals  to develop primary school students’s competencies; Managing the selection of content to assess learning outcomes to develop the primary  students’ competencies; Managing the selection of methods and tools to assess learning outcomes to develop the primary school students’s competencies; Managing the selection of assessment methods to develop primary school students’s competencies; Managing the analysis of assessment results to develop primary students’ competencies; Manage the publication and use of assessment results to develop primary  students’s competence; Managing the record keeping of learning outcomes assessment to develop primary students’ competency; Manage responsible forces involved in the assessment of learning outcomes.  Factors influence on the management of learning outcomes for capacity development for primary school students.

In practice: The thesis has drawn experiences from some countries with developed education such as Canada, Finland, Ireland, Germany, France and the UK, explored the situation in some Vietnam localities such as Thai Nguyen, Hung Yen, Hanoi, Nghe. An, Can Tho and Ho Chi Minh City on ground assessment and management of action assessment to develop competence of elementary students.

Based on the basis of theory, analysis, and assessment of the current situation, 6 solutions for managing the operation of learning response are proposed to develop the capacity of students which are scientific and can be applied in practice as (1) Develop guiding documents for learning outcomes assessment to develop the primary students' competencies; (2) Planning to invest in means of learning outcomes assessment to develop primary students’ competencies; (3) Directing and orienting the participation of responsible forces for learning outcomes assessment to develop  primary students’ competencies; (4) Organizing to raise the awareness and professional qualifications of teachers on learning outcomes assessment in order to develop primary students’ competencies; (5) Organizing to renovate and to perfect the process of assessing learning outcomes to develop primary students’ competencies and (6) Building a competency framework for primary teachers on assessing students.

The research results will be the scientific basis for the adjustment and setting up practical management policies in the management of the action assessment of elementary school students in particular and the assessment of the learning results of high school students in general.

Tin khác