Thông tin luận án: "Phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ khiếm thị kèm rối loạn phổ tự kỉ 5 - 6 tuổi thông qua chơi" của NCS Nguyễn Thị Thắm

13/09/2021 20:40 GMT+7
Thông tin luận án: "Phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ khiếm thị kèm rối loạn phổ tự kỉ 5 - 6 tuổi thông qua chơi"; Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

Tên luận án: Phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ khiếm thị kèm rối loạn phổ tự  kỉ 5 - 6 tuổi thông qua chơi

            Chuyên nghành: Lý luận và Lịch sử Giáo dục             Mã số: 9 14 01 02

            Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thắm

            Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Phạm Minh Mục

                                                         2. PGS.TS. Nguyễn Xuân Hải

            Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam        

             Nội dung những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận, những điểm mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án.

- Luận án đã góp phần bổ sung lí luận về phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ khiếm thị kèm rối loạn phổ tự kỉ 5-6 tuổi thông qua chơi trong môi trường giáo ở Việt Nam.

- Xác định những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ khiếm thị kèm rối loạn phổ tự kỉ 5-6 tuổi trong đó phát hiện 3 yếu tố có ảnh hưởng đáng kể nhất: 1) Môi trường vật chất, đồ dùng đồ chơi; 2) Sự quan tâm, phối hợp giữa phụ huynh và giáo viên; 3) Kiến thức, kĩ năng, thời gian của giáo viên.

- Xác định mức độ kỹ năng giao tiếp của trẻ khiếm thị kèm rối loạn phổ tự kỉ 5-6 tuổi bằng cách sử dụng thang đánh giá với 30 tiêu chí cụ thể được xây dựng riêng cho trẻ.

- Làm rõ những ưu điểm, hạn chế và những yếu tố tác động đến quá trình giáo dục phát triển kỹ năng giao tiếp cho trẻ khiếm thị kèm rối loạn phổ tự kỉ thông qua chơi, góp phần giải quyết vấn đề triển khai và nâng cao chất lượng giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt trong thực tiễn hiện nay.

- Đề xuất 3 nhóm biện pháp phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ khiếm thị kèm rối loạn phổ tự kỉ 5 - 6 tuổi thông qua chơi. Các nhóm biện pháp đề xuất được kiểm chứng trên các trường hợp trẻ khiếm thị kèm rối loạn phổ tự kỉ khác nhau về mức độ khuyết tật, về thời điểm, điều kiện và các phương pháp can thiệp sớm theo đặc điểm của từng trẻ. 

- Luận án có giá trị tham khảo cho công tác quản lý, nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đặc biệt, đồng thời là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho giáo viên dạy trẻ khiếm thị kèm rối loạn phổ tự kỉ.                                                                               

Thesis: “Developing communication skills for children with visual impairment and autism spectrum disorder 5-6 years old through play

            Specialization: Theory and History of Education           No: 9 14 01 02

            Postgraduate: Nguyen Thi Tham

            Science instructor: 1. Asco Pro. Phạm Minh Mục

                                          2. Asco Pro. Nguyễn Xuân Hải

            Training facilities: Vietnam Institute of Educational Sciences

            Content of new academic and theoretical contributions, new points from research and survey results of the thesis.

- The thesis has contributed to the theory of developing communication skills for children with visual impairments and autism spectrum disorder 5-6 years old through playing in educational environment in Vietnam.

- Determining affected factors on development of communicational skills for children with visual impairment and autism spectrum disorder 5-6 years old, in which 3 factors have the most significant: 1) Physical environment and toys; 2) Care and coordination between parents and teachers; 3) Knowledge, skills, and time of teachers.

- Identifying the level of communication skills of children with visual impairment and autism spectrum disorder 5-6 years old by using the scale with 30 specific criteria.

- Clarifying the advantages, limitations and affecting factors of the process of developing communication skills for children with visual impairments and autism spectrum disorder through play, contributing to solving the problem of implementing and improving high quality education for children with special needs in Vietnam.

- Proposing 3 groups of measures to develop communication skills for children with visual impairment and autism spectrum disorder 5-6 years old through playing. The measures are tested on the three cases who differ in disability level, timing, conditions and early intervention and methods according to the characteristics of each child.

- The thesis is valuable reference for the management, research, training of special teachers, and is also a useful reference source for teachers teaching for children with visual impairment and autism spectrum disorder 5-6 years.

Tin khác