Thông tin luận án: “Dạy học Hình học phẳng theo hướng phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh chuyên Toán trung học phổ thông” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Quỳnh

06/09/2021 16:15 GMT+7
Thông tin luận án: “Dạy học Hình học phẳng theo hướng phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh chuyên Toán trung học phổ thông”; Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn; Mã số: 9 14 01 11

Tên luận án: Dạy học Hình học phẳng theo hướng phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh chuyên Toán trung học phổ thông. 

Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn

Mã số:  9 14 01 11

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Xuân Quỳnh

Cán bộ hướng dẫn: PGS. TS. Tôn Thân

                                PGS.TS. Đào Thái Lai

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

- Luận án đã tổng thuật được một số vấn đề liên quan đến NLST, để có thể vận dụng trong DH Hình học phẳng ở trường THPT chuyên;

- Làm rõ cơ hội, sự cần thiết phải PT  NLST cho HS chuyên Toán, thông qua DH Hình học phẳng ở THPT nước ta; 

- Bước đầu tìm hiểu thực trạng dạy và học Hình học phẳng theo hướng PT NLST ở  trường THPT chuyên nước ta;

- Đề xuất được một số biện pháp nhằm DH Hình học phẳng theo hướng PT NLST cho HS chuyên Toán THPT nước ta;

- Bước đầu minh hoạ DH Hình học phẳng theo hướng PT NLST cho HS qua ví dụ gắn với Hình học phẳng ở THPT;

- Đã thực nghiệm sư phạm để bước đầu kiểm nghiệm tính khả thi của các biện pháp đề xuất.

Nội dung của luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho giáo viên và học sinh các lớp chuyên Toán ở trường trung học phổ thông chuyên.      

Name of the thesis: Teaching plane geometry towards developing creative competency for high school mathematically gifted students

 Major: Theory and methodology of teaching

Code: 9 14 01 11

Postgraduate: Nguyen Xuan Quynh

Scientific supervisors:  1. Assoc. Prof. Dr. Ton Than

                                      2. Assoc. Prof. Dr. Dao Thai Lai

Training Institution: Vietnam National Institute of Educational Sciences

New contributions of the thesis

- The thesis has summarized a number of issues related to creative competency, so that it can be applied in teaching plane geometry in high schools for the gifted.

- Clarifying the opportunities and the need to develop creative competency for math gifted  students through teaching plane geometry in gifted high schools;

- Initially studying the current situation of teaching and learning plane geometry in the direction of developing creative competency in gifted high schools in Viet Nam;

- Proposing some measures to teach plane geometry towards developing creative competency for math gifted students in gifted high schools in Viet Nam;

- Initially illustrating teaching plane geometry towards developing creative competency for students through the examples associated with plane geometry in gifted high schools;

- Conducting pedagogical experiments to initially test the feasibility of some measures.

The content of the thesis can be used as a reference for teachers and students in high school for the gifted.

Tin khác