Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

06/10/2021 14:41 GMT+7
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM

________________________________

Số: 335/QĐ-VKHGDVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ

của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

________________________________

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 5282/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 5513/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2018 về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 Chương II Quyết định số 5282/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng QLKH, ĐT&HTQT.

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.                     

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng Phòng Quản lý khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế, Trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.                                                     

 

                                                                                                                                        KT.VIỆN TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                                                       PHÓ VIỆN TRƯỞNG

- Như điều 3;

- Lưu VT, P. QLKH, ĐT&HTQT.                                          

                                                                                                                                                   (Đã ký)

                                                                                                      

                                         Nguyễn Đức Minh

Chi tiết

Tin khác