Thông tin luận án: “Quản lý đào tạo theo đặt hàng tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hường

22/12/2021 14:54 GMT+7
Thông tin luận án: “Quản lý đào tạo theo đặt hàng tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14

Tên đề tài luận án: Quản lý đào tạo theo đặt hàng tại trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục              Mã số 9 14 01 14

Người hướng dẫn khoa học 1: GS. TSKH. Nguyễn Minh Đường

Người hướng dẫn khoa học 2: TS. Vũ Xuân Hùng

Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

NỘI DUNG NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

          1. Luận án làm sáng tỏ các khái niệm: Quản lý đào tạo, đặt hàng đào tạo, đào tạo theo đặt hàng, quản lý đào tạo theo đặt hàng và xây dựng được cơ sở lý luận về ĐT theo đặt hàng trong nền KTTT.

2. Vận dụng mô hình ĐT theo chu trình, luận án xây dựng được khung lý luận về QLĐT theo đặt hàng bao gồm: Tổ chức xác định NCĐT và ký kết hợp đồng ĐT; Lập kế hoạch và tổ chức xây dựng chương trình ĐT; Tổ chức triển khai các khóa ĐT theo đặt hàng; Đánh giá khóa ĐT và chu trình ĐT theo đặt hàng. Khung lý luận về QLĐT theo đặt hàng giúp các trường đại học tham khảo khi chuyển sang ĐT theo đặt hàng.

Đồng thời, luận án đã phân tích, làm rõ được các yếu tố khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến QLĐT theo đặt hàng ở các cơ sở ĐT trong nền KTTT.

3. Luận án đã đề xuất được 6 giải pháp có tính cấp thiết và khả thi để QLĐT theo đặt hàng ở trường ĐHCNDM Hà Nội trên cơ sở khung lý thuyết đã xây dựng và đánh giá thực trạng trong giai đoạn thí điểm.

Thesis: Management of training according to the orders at Hanoi Industrial Textile Garment University

Specialization: Education Management              Code: 9 14 01 14

Supervisor 1: Prof.PhD. Nguyen Minh Duong

Supervisor 2: Dr. Vu Xuan Hung

Institute: The Vietnam National Institute of Educational Sciences.

CONSTRIBUTIONS OF THE THESIS

          1. The thesis clarifies the concepts: Training management, training orders, training according to the orders, training management according to the orders and building a theoretical basis for training according to the orders in the market economy.

2. Applying the training model by process, the thesis builds a theoretical framework on training management according to the orders, including: Organizing to identify the training needs and signing the training contracts; Planning and organizing to develop the training programs; Organizing to implement the training courses according to the orders; Evaluating the training courses and training process according to the orders. The theoretical framework of training management according to the orders helps universities to refer when switching to training according to the orders.

At the same time, the thesis has analyzed and clarified the objective and subjective factors affecting the training management according to the orders in training institutions in the market economy.

3. The thesis has proposed 6 urgent and feasible solutions to manage training according to the orders at Hanoi Industrial Textile Garment University based on the theoretical framework that has been built and the evaluation of the current situation in the pilot phase.

Tin khác