Thông tin luận án: “Quản lý chất lượng đào tạo đại học từ xa ở Việt Nam theo tiếp cận đảm bảo chất lượng của AAOU” của Nghiên cứu sinh Đỗ Sa Kỳ

07/01/2022 09:34 GMT+7
Thông tin luận án: “Quản lý chất lượng đào tạo đại học từ xa ở Việt Nam theo tiếp cận đảm bảo chất lượng của AAOU” ; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14

Tên đề tài luận án: Quản lý chất lượng đào tạo đại học từ xa ở Việt Nam theo tiếp    cận đảm bảo chất lượng của AAOU

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục                  Mã số: 9 14 01 14

Tên nghiên cứu sinh: Đỗ Sa Kỳ                   Khóa đào tạo: 2015

Người hướng dẫn khoa học      1: PGS. TS Mai Văn Trinh

2: TS  Lê Đông Phương

Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận

          Luận án đã khái quát hóa, làm rõ nội hàm của khung lý thuyết về quản lý đào tạo đại học từ xa (ĐTĐHTX) theo tiếp cận đảm bảo chất lượng (BĐCL) của AAOU

và đóng góp khung lý thuyết về quản lý ĐTĐHTX ở Việt Nam theo tiếp cận BĐCL của AAOU. Cụ thể là, luận án tổng quan lịch sử về ĐTĐHTX và quản lý ĐTĐHTX; làm rõ một số khái niệm có liên quan như ĐTTX, quản lý chất lượng, quản lý chất lượng ĐTTX; một số đặc điểm, hình thức ĐTTX tại Việt Nam; lý thuyết về ĐTTX cũng như nội dung quản lý ĐTTX theo tiếp cận BĐCL của AAOU.

Những điểm mới rút ra từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án

Luận án đã đưa ra những đánh giá khách quan về thực trạng công tác quản lý ĐTĐHTX ở nước ta. Về cơ bản, các trường đã nhận thức đúng đắn về vai trò của BĐCL cũng như triển khai thực hiện BĐCL đối với hệ ĐTTX. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế như sự thiếu thốn về nhân lực và vật lực phục vụ ĐTTX.

Dựa trên thực trạng công tác quản lý ĐTĐHTX tại Việt Nam, kết hợp với kinh nghiệm tổ chức hoạt động ĐTĐHTX của một số quốc gia trong khu vực ASEAN, luận án đã đề xuất 3 nhóm giải pháp quản lý chất lượng ĐTĐHTX theo tiếp cận BĐCL của AAOU bao gồm xây dựng mô hình hệ thống BĐCL ĐTĐHTX theo tiếp cận BĐCL của AAOU, đổi mới quản lý hệ thống BĐCL ĐTĐHTX và đổi mới các dịch vụ hỗ trợ triển khai hệ thống BĐCL và quản lý chất lượng trong ĐTĐHTX. Các giải pháp này có mối liên hệ chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau nhằm mục tiêu cải thiện hiệu quả công tác quản lý chất lượng ĐTĐHTX tại Việt Nam theo tiếp cận BĐCL của AAOU.

Title of thesis: Quality management of distance higher education in Vietnam      

                         according to AAOU’s quality assurance approach.

Specialization: Educational Management                Code: 9 14 01 14

Research student’s name: Do Sa Ky                      Year: 2015

Academic Advisors:      1. Assoc. Prof. Dr. Mai Van Trinh

                                        2. Dr. Le Dong Phuong

Name of institution: The Vietnam National Institute of Educational Sciences.

New academic and theoretical contributions

          The thesis clarifies the content of the theoretical  framework for the management of distance education (DE) in higher education (HE) according to the AAOU’s quality  assurance (QA) framework and contributes the theoretical framework of the management of universities in Vietnam following the AAOU’s QA framework approach. In particular, the thesis provides an overview of the history of DE and management of DE in HE; clarifying a number of relates concepts such as : DE, quality management, quality management of DE, some characteristics and forms of DE in Vietnam ; theory of DE as well as management of DE according to AAOU’s QA framework.

New points from research and survey results of the thesis

          The thesis provides some assessments of the current status of the management DE in some universities in Vietnam. Basically, the universities have correct aware of the role of QA as well as implementing QA in DE. However, the process still has many drawbacks such as the lack of human resource and other resources which serve to DE.

          Base on the current situation of  the management of DE in HE in Vietnam, combined with the experience in organizing activities in DE in some ASEAN countries, the thesis suggests 3 solutions in order to improve QA management  in DE according to AAOU’s QA framework, including : building the model of QA system in DE according to AAOU’s QA framework, renovation of management of QA system in DE and renovation management of services which assits to conduct  QA system. These solutions have close relationship with each other in order to improve  the effectiveness of the quality management in DE in Vietnam according to AAOU’s QA framework.

Thông tin chi tiết

Tin khác