Thông tin luận án: “Quản lý đào tạo trình độ sơ cấp đáp ứng nhu cầu của lao động nông thôn tỉnh Kiên Giang” của Nghiên cứu sinh Phạm Hoàng Minh

18/02/2022 09:43 GMT+7
Thông tin luận án: “Quản lý đào tạo trình độ sơ cấp đáp ứng nhu cầu của lao động nông thôn tỉnh Kiên Giang”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14

Tên luận án : Quản lí đào tạo trình độ sơ cấp đáp ứng nhu cầu của lao động nông thôn tỉnh Kiên Giang

Tên chuyên ngành và mã số : Quản lý giáo dục  -   9 14 01 14

Tên nghiên cứu sinh và khóa đào tạo : Phạm Hoàng Minh – khóa đào tạo 2016

Chức danh khoa học, học vị, tên người hướng dẫn

GS.TS. Phan Văn Kha

TS. Phan Chính Thức

Tên cơ sở đào tạo : Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

Những đóng góp mới của luận án

- Trên cơ sở tổng quan nghiên cứu vấn đề đào tạo và quản lý đào tạo nghề cho lao động nông thôn, luận án đã xác định được khung lý luận về quản lý đào tạo trình độ sơ cấp đáp ứng nhu cầu học nghề của LĐNT theo tiếp cận CIPO

- Qua khảo sát, đã phát hiện được thực trạng về đào tạo và quản lý đào tạo chưa đáp ứng được nhu cầu của LĐNT , cần được đổi mới.

- Luận án đã đề xuất một số giải pháp quản lý đào tạo trình độ sơ cấp cho LĐNT như: đổi  mới cơ chế, chính sách về đào tạo nghề cho LĐNT, nâng cao năng lực Ban chỉ đạo các cấp, tổ chức xác định nhu cầu và tuyển sinh theo nhu cầu đào tạo;  xây dựng CTĐT theo ngành nghề đáp ứng nhu cầu, triển khai dạy học hiệu quả,  thành lập Tổ tư vấn việc làm và phát triển SX-KD… đồng thời và chứng minh được tính cấp thiết và khả thi của những giải pháp đề xuất nhằm đổi mới quản lý đào tạo trình độ sơ cấp đáp ứng nhu cầu học nghề của LĐNT nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả đào tạo.

Thesis title: "Training manager at primary level to meet the needs of rural workers in Kien Giang province"

Name of major and code: Education management - 9 14 01 14

Name of postgraduate and training course: Pham Hoang Minh - training course 2016

Scientific title, degree, instructor’s name

Prof.PhD. Phan Van Kha

PhD. Phan Chinh Thuc

Name of institution: Vietnam Institute of Educational Science

New contributions of the thesis

- Based on an overview of research on training and vocational training management for rural workers using the CIPO approach, the thesis identified a theoretical framework for primary level training management to meet the vocational training needs of workers.

- The survey revealed that the current situation of training and training management does not meet the needs of rural laborers and must be revised.

- The thesis proposed several solutions for managing primary level training for rural workers, including: renovate mechanisms and policies on vocational training for rural workers, strengthen steering committees at all levels, organize need identification, and recruit students based on training needs; create profession-specific training programs to meet needs, implement effective teaching, form a job consulting group, and expand production and business… simultaneously and demonstrated the urgency and feasibility of the proposed solutions to innovate the management of primary-level training in order to meet the vocational training needs of rural workers in order to contribute to improving training quality and effectiveness.

Tin khác