Thông tin luận án: “Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trung học cơ sở qua môn Giáo dục công dân” của Nghiên cứu sinh Hoàng Phi Hải

21/01/2022 10:10 GMT+7
Thông tin luận án: “Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trung học cơ sở qua môn Giáo dục công dân”; Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

Tên luận án: “Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trung học cơ sở qua môn Giáo dục công dân”

Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục

Mã số: 914.01.02

Nghiên cứu sinh: Hoàng Phi Hải

Người hướng dẫn khoa học: 1. TS. Lưu Thu Thủy

                                                  2. PGS.TS. Đặng Quốc Bảo

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

 Nội dung những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận, những điểm mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án

- Hệ thống hóa được những vấn đề lý luận về việc tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trung học cơ sở qua môn Giáo dục công dân.

- Làm sáng tỏ được bức tranh thực trạng về tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trung học cơ sở qua môn Giáo dục công dân hiện nay.

- Đề xuất được nguyên tắc, quy trình tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trung học cơ sở qua môn Giáo dục công dân, góp phần thực hiện mục tiêu môn học là phát triển cho học sinh những phẩm chất, năng lực cần thiết của người công dân Việt Nam, đặc biệt là năng lực điều chỉnh hành vi, năng lực phát triển bản thân, năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế xã hội.

- Luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho giáo viên môn Giáo dục công dân ở các trường trung học cơ sở trong tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh, góp phần thực hiện mục tiêu môn học là phát triển cho học những phẩm chất, năng lực cần thiết của người công dân Việt Nam, đặc biệt là năng lực điều chỉnh hành vi, năng lực phát triển bản thân, năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế xã hội.:

Thesis title“Organizing experiential activities for secondary school pupils in Civic education”

Major: Theory and history of education

Code: 914.01.02

PhD student: Hoang Phi Hai

Supervisor:    1. Dr. Luu Thu Thuy

                        2. Assoc. Prof. Dang Quoc Bao

           Training institution: Vietnam Institute of Educational Science

The content of new academic, theoretical contributions, new points drawn from the research and survey results of the thesis

- Systematize the theoretical issues about the organization of experiential activities for secondary school pupils in Civic education.

- Clarify the picture of the current situation of the organization of experiential activities for secondary school pupils in Civic education current.

- Proposing principles and processes of organizing experiential activities for secondary school pupils in Civic education, contributing to the implementation of the subject’s goal of developing for students the necessary qualities and competencies of Vietnamese citizens, especially the capacity to adjust behavior, capacity for personal development, capacity to learn and participate in socio-economic activities.

- The thesis can be used as a reference for teachers of Civic education in secondary schools in organizing experiential activities, contributing to the implementation of the subject’s goal of developing for students the necessary qualities and competencies of Vietnamese citizens, especially the capacity to adjust behavior, capacity for personal development, capacity to learn and participate in socio-economic activities.

Tin khác