Thông tin luận án: “Dạy học môn Lý luận dạy học theo hướng phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm ở trường đại học” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Thủy

16/02/2022 10:39 GMT+7
Thông tin luận án: “Dạy học môn Lý luận dạy học theo hướng phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm ở trường đại học”; Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

Tên luận án: Dạy học môn Lý luận dạy học theo hướng phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm ở trường đại học

Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử Giáo dục

Mã số: 9.14.01.02

Nghiên cứu sinh:   Nguyễn Thanh Thủy

Người hướng dẫn khoa học:     1. PGS.TS. VŨ TRỌNG RỸ

                                                  2. TS. DƯƠNG QUANG NGỌC

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Nội dung những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận, những điểm mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án.

- Luận án đã hoàn thiện được một số khái niệm liên quan đến tổ chức hoạt động dạy học như khái niệm về năng lực dạy học, về phát triển năng lực dạy học, về dạy học theo hướng phát triển năng lực dạy học. Mô tả được bức tranh toàn cảnh về thực trạng tổ chức dạy học môn Lý luận dạy học hiện nay ở các trường đại học, làm cơ sở thực tiễn cho việc tổ chức dạy học môn Lý luận dạy học theo hướng phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm ở trường đại học.

- Đề xuất quy trình tổ chức dạy học các chủ đề môn Lý luận dạy học theo hướng phát triển năng lực dạy học theo các bước: Bước 1, xây dựng chủ đề dạy học; bước hai, xây dựng bảng câu hỏi và bài tập vận dụng cho tiến trình dạy học; bước ba, thiết kế tiến trình dạy học theo chủ đề; bước bốn, tổ chức thực hiện dạy học các chủ đề; bước năm, phân tích quá trình thực hiện và rút kinh nghiệm.

- Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả học tập môn Lý luận dạy học của SV sư phạm theo hướng phát triển năng lực dạy học. Thiết kế một số kế hoạch bài giảng minh họa cho dạy học các chủ đề của môn Lý luận dạy học theo hướng phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm ở trường đại học. Sản phẩm này có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho giảng viên giảng dạy môn Lý luận dạy học ở trường đại học có đào tạo ngành sư phạm.

- Kết quả thực nghiệm sư phạm đã khẳng định tính hiệu quả của quy trình mới đề xuất.

Luận án có giá trị là tài liệu tham khảo cần thiết cho việc tổ chức dạy học theo hướng phát triển năng lực dạy học cho SV sư phạm, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo giáo viên ở trường đại học.

Thesis title: “Teaching the didactics in the tendency to didactic competency developing  for pedagogical students in the university”

Major: Theory and history  of education

Code: 9.14.01.02

PhD student: Nguyen Thanh Thuy

Supervisors:                              1. Assoc. Prof. VU TRONG RY

2. Dr. DUONG QUANG NGOC

Training institution: Vietnam Institute of Educational Science

 The content of new academic, theoretical contributions, new points drawn from the reseach and survey results of the thesis.

1. Determing the structure and conponent competencies in the didactic capacities of pedagogical students.  Identifying  the elements of educational process to develop students’ teaching competencies such as: Objectives, contents, forms and methods of organization, evaluating the results of developing didactic competency.

2. Analyzing factors affecting the process of developing didactic competency for pedagogical students

3. Analyzing and determing the status of didactic competency of pedagogical students; the status of teachers’ ability to organize didactics teaching activities and status of organizating  developed teaching competency activities for pedagogical students

4. Proposing the educational process of organizing developed teaching capacity for pedagogical students such as: organizing topic teaching, illustrating topic teaching process, organizing practised competency teaching for pedagogical students in the university. The experimental results have confirmed the effectiveness of the above activities

5.The thesis can be used as a reference for the university in developing didactic competency for pedagogical students

Tin khác