Thông tin luận án: “Quản lý đội ngũ giảng viên các trường cao đẳng y tế Vùng đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh hiện nay” của Nghiên cứu sinh Mai Trung Hưng

18/02/2022 09:52 GMT+7
Thông tin luận án: “Quản lý đội ngũ giảng viên các trường cao đẳng y tế Vùng đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh hiện nay”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14

Tên luận án: Quản lý đội ngũ giảng viên các trường cao đẳng y tế Vùng đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh hiện nay

Chuyên ngành: Quản lí Giáo dục           Mã số: 9 14 01 14

Nghiên cứu sinh: Mai Trung Hưng

Cán bộ hướng dẫn:           1. PGS.TS. Nguyễn Thành Vinh

                              2. PGS.TS. Lê Vân Anh

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Những đóng góp mới của luận án:

Đóng góp về lý luận: Luận án đã tập hợp, phân tích và khái quát hóa các tài liệu để xây dựng được nội dung chính của khung lý luận theo tiếp cận/lý thuyết quản lý nguồn nhân lực (NNL) kết hợp chức năng quản lý thông qua: Khái niệm (quản lý, giảng viên (GV), đội ngũ giảng viên (ĐNGV) trường cao đẳng y tế (CĐYT), quản lý ĐNGV trường cao đẳng y tế) và nội dung về: Trường cao đẳng y tế địa phương trong bối cảnh hiện nay và yêu cầu đối với ĐNGV; NNL và quản lý NNL; đặc biệt là quản lý ĐNGV các trường CĐYT trong bối cảnh hiện nay (Lập quy hoạch và thực hiện quy hoạch: Tuyển chọn và sử dụng; Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng; Thực hiện chính sách; Quan hệ hợp tác với các cơ sở y tế; Kiểm tra, đánh giá) và các yếu tố ảnh hưởng... Đây được xem là tiền đề quan trọng cho việc nghiên cứu thực trạng.

Đóng góp về thực tiễn: Luận án đã trình bày, phân tích và đánh giá được thực trạng ĐNGV... và đặc biệt là thực trạng quản lý ĐNGV các trường CĐYT vùng ĐBSCL trong bối cảnh hiện nay, tương đối phù hợp với khung lý luận; Từ đó khái quát được kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của thực trạng làm tiền đề để đề xuất các giải pháp.

Luận án đã đề xuất 06 giải pháp: (1) Nâng cao năng lực quản lý đối với đội ngũ cán bộ quản lý các trường Cao đẳng y tế vùng Đồng bằng Sông Cửu Long trong bối cảnh hiện nay. (2) Chủ động xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên phù hợp với sứ mạng, tầm nhìn các trường Cao đẳng y tế vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. (3) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giảng viên theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên giáo dục nghề nghiệp và đáp ứng yêu cầu mới về đào tạo cán bộ y tế tuyến cơ sở ở Vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh hiện nay. (4) Tổ chức xây dựng hệ thống chế độ chính sách, chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc và tạo động lực cho giảng viên theo năng lực và vị trí việc làm. (5) Quản lý đội ngũ giảng viên trong mối quan hệ với các bên liên quan. (6) Đổi mới hình thức kiểm tra, đánh giá đội ngũ giảng viên phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục nghề nghiệp dựa vào năng lực và vị trí việc làm.

Các giải pháp được đề xuất không chỉ có khả năng vận dụng trong quản lý ĐNGV các trường CĐYT vùng ĐBSCL mà còn có thể vận dụng ở địa bàn khác có điều kiện tương đồng. Đây được xem là đóng góp về thực tiễn của đề tài luận án và là một tài liệu tham khảo khá hứu ích cho các bên liên quan.

INFORMATION PAGE ON NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Thesis topic: “Management of the lecturers of medical colleges in the Mekong Delta in the current context

Major: Educational Management.    

Code: 9 14 01 14

PhD candidate: Mai Trung Hung

Instructors:              1. Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thanh Vinh

                              2. Assoc.Prof.Dr. Le Van Anh

Training institution: Vietnam Institute of Educational Sciences.

New contributions of the thesis:

Theoretical contributions: The thesis has gathered, analyzed and generalized the documents to build the main content of the theoretical framework according to the approach/theory of human resource management (HRM) combined with management functions through: Concepts (management, lecturers (Lecturer), teaching staff (Lecturers) of medical colleges (medical colleges), management of lecturers of medical colleges) and content about: The local medical college in the current context and requirements for the Lecturers; Human resources and human resource management; especially management of the lecturers of medical colleges in the current context (Establishment and implementation of planning: Selection and use; Organization of training and retraining; Policy implementation; Cooperation with medical facilities; Inspection and evaluation) and factors affecting... These are considered important prerequisites for the study of the situation.

Practical contributions: The thesis has presented, analyzed and evaluated the current situation of lecturers... and especially the status of management of lecturers of medical colleges in the Mekong Delta in the current context, which is relatively consistent with the theoretical framework; Since then, the thesis generalizes the achieved results, limitations and causes of the situation as a premise to propose solutions.

The thesis has proposed 6 solutions: (1) Improving management capacity for management staffs of medical colleges in the Mekong Delta in the current context. (2) Actively develop master plans and plans to develop teaching staff in line with the mission and vision of medical colleges in the Mekong Delta. (3) Organize training and fostering of trainers according to the professional title standards of vocational education lecturers and meet the new requirements on training grassroots health workers in the Mekong Delta in the context of Currently. (4) Organize the development of a system of policies, regimes, remuneration, working environment and motivation for lecturers according to their capacity and employment position. (5) Managing the teaching staff in relation to stakeholders. (6) Innovating the form of examination and evaluation of lecturers in accordance with the requirements of vocational education reform based on capacity and job position.

The proposed solutions are not only applicable in the management of Teaching staffs of medical colleges in the Mekong Delta, but also   other areas with similar conditions. This is considered a practical contribution of the thesis topic and is a pretty useful reference for related parties.

Tin khác