Thông báo về việc tiếp nhận viên chức năm 2022

21/01/2022 16:45 GMT+7

Căn cứ Luật viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;
 
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
 
Nghị định số 27/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 03 năm 2021 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam;
 
Viện khoa học Giáo dục Việt Nam thông báo xét tiếp nhận vào viên chức năm 2022, cụ thể như sau:
 
1. Vị trí việc làm và chỉ tiêu xét tiếp nhận
 
STT         Vị trí việc làm                                          Chỉ tiêu
1             Nghiên cứu về Giáo dục Mầm non           02
2             Nghiên cứu về Giáo dục Phổ thông          02
3             Nghiên cứu về Giáo dục Đại học              02
4             Nghiên cứu về Giáo dục Đặc biệt             02
5             Nghiên cứu về Đánh giá giáo dục             02
6             Nghiên cứu về Giáo dục Thường xuyên   02
7             Nghiên cứu về Giáo dục Dân tộc              02
8             Nghiên cứu về Tâm lý học và Giáo dục học          02
9             Nghiên cứu về Dự báo giáo dục                             02
10           Nghiên cứu về Chính sách và Chiến lược phát triển giáo dục       02
11           Nghiên cứu về Ứng dụng và chuyển giao khoa học giáo dục        01
 
2. Điều kiện và hồ sơ dự xét tuyển
 
a. Điều kiện dự xét tuyển
 
Ứng viên dự xét tuyển cần đảm bảo các điều kiện sau:
 
- Lý lịch rõ ràng;
- Văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí xét tuyển;
- Phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;
- Có trình độ tiến sĩ và có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, gồm:
   + Người đang là cán bộ, công chức cấp xã;
   + Người đang ký hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập hoặc đơn vị sự nghiệp ngoài công lập theo quy định của pháp luật;
   + Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu;
  + Người đang làm việc tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
   + Người đang làm việc trong các tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.
 
b. Hồ sơ dự xét tuyển
 
Người đăng ký dự xét tuyển nộp 01 bộ hồ sơ gồm:
 
- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ;
- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh 4×6) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự xét tuyển;
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí đăng ký dự tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận;
- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định có thời hạn trong 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ;
- Các chứng minh về quá trình công tác, kinh nghiệm làm việc;
- 02 phong bì có dán tem ghi đầy đủ thông tin người nhận và 02 ảnh cỡ 4x6 ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh.
 
3. Nội dung xét tuyển
 
Xét tiếp nhận vào viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:
 
- Vòng 1
Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
 
- Vòng 2
   + Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm.
   + Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.
   + Thời gian phỏng vấn là 30 phút.
 
4. Thời hạn, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận
 
a. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 25/01/2022 đến hết ngày 10/03/2022.
 
b. Địa chỉ và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:
 
- Địa chỉ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Số 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Điện thoại liên hệ: 02439423943
- Sau khi sơ tuyển hồ sơ, những ứng viên đủ điều kiện xét tuyển, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam sẽ thông báo trên website: http://vnies.edu.vn/


                                                                                                                                             VIỆN TRƯỞNG


                                                                                                                                                     Đã kí

                                                                                                                                                 Lê Anh Vinh