Thông tin chuyên đề "Đổi mới mô hình đào tạo và chương trình đào tạo của các trường đại học sư phạm"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Tổng hợp ý kiến trên phương tiện truyền thông (lưu hành nội bộ)

 Mục lục thông tin tổng hợp trên phương tiện truyền thông:

- Mô hình đào tạo giáo viên có khiếm khuyết và lạc hậu?
- Đổi mới mô hình đào tạo giáo viên
- Đổi mới mô hình đào tạo giáo viên: Những lựa chọn và bổ dung cần thiết
- Đề xuất đào tạo giáo viên kiểu mới
- Không có "công thức chung" trong đào tạo sư phạm
- Đào tạo giáo viên theo hướng tích hợp sâu
- Giáo viên "chuẩn": 150 hay 135 tín chỉ?
- "Mong Bộ Giáo dục có khí phách đi đến cùng"

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Thư viện, số điện thoại: 04-39423754 hoặc theo địa chỉ thư điện tử: tttv@vnies.edu.vn