Hội đồng đánh giá, nghiệm thu dự án “Nâng cấp Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam theo các tiêu chí Scopus”

30/03/2023 17:09 GMT+7
Ngày 30/03/2023, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức hội đồng đánh giá, nghiệm thu dự án “Nâng cấp Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam theo các tiêu chí Scopus” do GS. TS. Lê Anh Vinh làm chủ nhiệm.

Mục tiêu của dự án nhằm nâng cấp toàn diện Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam để gia nhập hệ thống trích dẫn ASEAN (ACI) và tiệm cận với tiêu chí SCOPUS.
 
Tham dự hội đồng có PGS. TS. Mai Văn Trinh, Chủ tịch hội đồng, các thành viên hội đồng theo quyết định, cùng các thành viên của dự án.
 

Ông Lê Anh Vinh trình bày kết quả thực hiện dự án
 
Đại diện Ban thực hiện dự án, ông Lê Anh Vinh trình bày kết quả đạt được. Dự án đã triển khai các nội dung theo tiến độ, bao gồm các hoạt động kiện toàn tổ chức và quy chế đối với Ban Biên tập, hoàn thiện quy trình xuất bản và quy chế phản biện, hoàn thiện công tác biên tập và đảm bảo tiến độ xuất bản, tăng số bài báo tiếng Anh và thu hút bài báo chất lượng cao, xây dựng hệ thống quản trị tạp chí và hạ tầng phần cứng, hoàn thiện hồ sơ đăng ký với ACI. Trong bối cảnh hệ thống ACI đóng cửa để nâng cấp hệ thống, Ban thực hiện dự án chưa nộp được hồ sơ gia nhập ACI. Tuy nhiên, xét theo các tiêu chí của hệ thống ACI, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam đáp ứng điều kiện của hệ thống. Kết quả thực hiện dự án giúp nâng cap chất lượng hoạt động xuất bản của tạp chí, hỗ trợ nâng cap chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục và đào tạo, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.
 

PGS. TS. Đinh Văn Thuật, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, trình bày nội dung phản biện
 
Ngay sau phần trình bày của chủ nhiệm dự án, ông Mai Văn Trinh chủ trì hoạt động đánh giá kết quả thực hiện dự án. Các thành viên hội đồng đều đánh giá cao các sản phẩm đã thực hiện, đặc biệt là xây dựng hệ thông quản trị tạp chí với đầy đủ ấn phẩm từ năm 2005 đến nay, sự đa dạng của thành phần hội đồng biên tập, sự đa dạng và tỷ lệ tác giả quốc tế và mạng lưới kết nối của tạp chí. Với nền tảng là tạp chí hàng đầu của ngành, đáp ứng các tiêu chí ACI, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam xem xét hướng đến gia nhập Scopus hoặc/và Web of Science. Hội đồng đánh giá dự án đã đạt các yêu cầu theo thuyết minh được phê duyệt.
  
Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam