Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu lí thuyết đa trí tuệ (đa trí thông minh) (multiple intelligences) và khả năng ứng dụng vào giáo dục tiểu học”

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 19/08/2013, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu lí thuyết đa trí tuệ (đa trí thông minh) (multiple intelligences) và khả năng ứng dụng vào giáo dục tiểu học”, mã số: V2012 - 16, do ThS. Võ Thanh Hà làm chủ nhiệm.

Mục tiêu của đề tài: Mô tả một số nội dung và đặc điểm của thuyết đa trí tuệ để từ đó đề xuất khả năng ứng dụng trong giáo dục Tiểu học ở Việt Nam.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
1/ Về lý luận
     - Mô tả những vấn đề chung về lý thuyết đa trí tuệ: Từ cơ sở tâm lí học, sinh học để nghiên cứu thuyết đa trí tuệ; quan niệm về trí tuệ theo quan điểm của Gardner; các loại trí tuệ; các luận điểm chính của thuyết; sự phê phán của lí thuyết này;…..
     - Mô tả ứng dụng của thuyết đa trí tuệ ở Mĩ, trên thế giới: chương trình lí thuyết đa trí tuệ đánh giá theo thuyết đa trí tuệ.

2/ Về thực tiễn
- Đề xuất khả năng ứng dụng của thuyết đa trí tuệ vào giáo dục Tiểu học ở Việt Nam: Trên cơ sở những phân tích đặc điểm tâm sinh lý học sinh tiểu học, đặc điểm giáo dục tiểu học ở Việt Nam, đề tài đã đề xuất một số vấn đề về ứng dụng thuyết đa trí tuệ vào giáo dục tiểu học ở Việt Nam:
     + Giáo dục về thuyết đa trí tuệ: giáo dục cho giáo viên, học sinh, phụ huynh để có một cái nhìn nhân văn toàn diện, từ đó có chiến lược dạy và học hiệu quả.
     + Thuyết đa trí tuệ với chương trình học: dạy học theo chủ đề, chương trình học nghề, chương trình phát triển trí tuệ cá nhân, các hoạt động ngoại khóa.
     + Thiết kế bài học theo thuyết đa trí tuệ: thiết kế bài học theo 8 loại trí tuệ.
     + Quản lí lớp học theo thuyết đa trí tuệ: thu hút sự chú ý của học sinh, quy tắc trong trường lớp.

3/ Khuyến nghị

     -
Để phát triển các kết quả nêu trên, đề tài kiến nghị Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tiếp tục hướng nghiên cứu về việc ứng dụng thuyết đa trí tuệ trong dạy học tại bậc tiểu học ở Việt Nam.

Tin khác