Nghiệm thu nhiệm vụ KHCN cấp Bộ " Triết lý giáo dục Việt Nam"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 16/7/2013, Viện KHGD VN đã tiến hành nghiệm thu nhiệm vụ KHCN cấp Bộ "Triết lý giáo dục Việt Nam", Mã số: B2011–37–05NV, do GS.TSKH. Phạm Minh Hạc làm chủ nhiệm.

Mục tiêu của đề tài:
- Điểm lại làm sáng tỏ triết lý giáo dục Việt Nam, nhất là  từ 1945 đến Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Góp phần cập nhật, đề xuất phát triển triết lý giáo dục Việt Nam thời "kinh tế thị trường định hướng XHCN", CNH, HĐH, hội nhập quốc tế.
- Góp phần khắc phục các hiểu lầm, thậm chí từ chỗ phủ  nhận triết lý giáo dụcViệt Nam đi đến phủ  định sạch trơn thành tựu giáo dục 65 năm qua.
- Cung cấp tài liệu có thể phổ biến trong toàn ngành cũng như  trong xã hội các tư tưởng chính thống chỉ  đạo chấn hưng nền giáo dục nước nhà theo chủ  trương "đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục" làm khâu đột phá thứ hai trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 của nước ta (Văn kiện Đại hội XI).     

Kết quả nghiên cứu của đề tài
Về lí luận:

Hệ thống hóa một số khái niệm then chốt làm cơ sở cho việc nghiên cứu:
- Tổng quan về Triết học và triết lý: Triết lý giáo dục (TLGD); TLGD Việt Nam.
- Các quan điểm triết lý giáo dục trong lịch sử: Triết lý giáo dục của Khổng Tử; Triết lý giáo dục của Socrates, Plato, Aristotle; Triết lý giáo dục thời Phục Hưng; Triết lý giáo dục của Rousseau; Triết lý giáo dục của Các Mác; Triết lý giáo dục của Deway; Triết lý giáo dục của một vài nước châu  Âu; Triết lý giáo dục Mỹ; Triết lý giáo dục của một số nước châu Á.
- Cơ sở tâm lý học của triết lý giáo dục: Tâm lý học và Triết lý giáo dục.
- Triết lý giáo dục Việt Nam: Triết lý giáo dục Viêt Nam trước Cách mạng tháng Tám 1945; Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục (Triết lý giáo dục Hồ Chí Minh); Triết lý giáo dục dân chủ  nhân dân; Triết lý giáo dục phục vụ kháng chiến và kiến quốc ; Triết lý giáo dục Việt Nam: 10 tư tưởng chỉ đạo; Triết lý giáo dục Việt Nam thập kỷ cuối thế kỷ XX - đầu thế kỷ XXI; Đại hội XI và Triết lý giáo dục Việt Nam
     Nhiệm vụ đã được nhóm tác giả thực hiện theo cách tiếp cận: hệ thống; phức hợp; lịch sử; logic và sử dụng phương pháp nghiên cứu tổng quan, so sánh, phân tích, tổng hợp – đúc rút kinh nghiệm, kết luận...của các hội thảo và lấy ý kiến chuyên gia. Các sản phẩm khoa học của nhiệm vụ: Sách tham khảo “Bàn về triết lý giáo dục Việt Nam”; Sách chuyên khảo “Triết lý giáo dục Thế giới và Việt Nam”; 01 bài báo đăng trên tạp chí Giáo dục có thể giúp dư luận tham khảo nội dung vấn đề, từ đó có thể đi đến nhận thức khách quan (đúng đắn) về triết lí giáo dục Việt Nam.

Vũ Thị Hồng Khanh

Tin khác