Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Một số giải pháp tổ chức dạy học hai buổi trên ngày ở cấp tiểu học phù hợp với đối tượng học sinh các vùng miền”

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 29 tháng 03 năm 2013, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Một số giải pháp tổ chức dạy học hai buổi trên ngày ở cấp tiểu học phù hợp với đối tượng học sinh các vùng miền”, mã số: B2007-37-48, do TS. Phạm Ngọc Định làm chủ nhiệm.

 Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu các giải pháp tổ chức dạy học hai buổi trên ngày phù hợp với đối tượng học sinh các vùng miền.

KẾT QỦA NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI

1/ Về lý luận

- Đề tài đã xác định vị trí và vai trò của trường tiểu học trong hệ thống giáo dục quốc dân;
- Đưa ra một số đặc điểm sinh lý và tâm lý chung của học sinh tiểu học;
- Xác định kế hoạch, yêu cầu, nội dung phương pháp và hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục tiểu học;
- Tổng quan việc dạy học hai buổi trên ngày ở tiểu học của Việt Nam và của một số nước trên thế giới;
- Hệ thống quan điểm và chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo về chủ trương học hai buổi trên ngày ở bậc tiểu học.

2/ Về thực tiễn

- Đề tài đã tiến hành khảo sát hơn 400 giáo viên và hơn 500 học sinh ở các vùng miền khác nhau, qua đó có thể thấy được nhu cầu dạy học hai buổi trên ngày, quy mô học sinh hai buổi trên ngày ở Việt Nam, chất lượng giáo dục của việc dạy học hai buổi trên ngày, và thách thức đối với việc tổ chức dạy học hai buổi trên ngày.
- Từ kết quả trên, nhóm đề tài đã đưa ra hệ thống cá giải pháp chủ yếu để thực hiện dạy học hai buổi trên ngày ở tiểu học phù hợp với điều kiện vùng miền, đảm bảo định hướng chiến lược việc dạy học hai buổi trên ngày ở tiểu học đến năm 2020, đảm bảo yêu cầu việc tổ chức dạy học hai buổi trên ngày ở tiểu học, và đảm bảo các nguyên tác lựa chọn và đề xuất các giải pháp.
- Với các giải pháp được đề xuất, tác giả đã tiến hành trưng cầu ý kiến về sự cần thiết và tính khả thi. Đồng thời, đề tài cũng tiến hành thử nghiệm các giải pháp tổ chức dạy học hai buổi trên ngày theo vùng miền, nhằm đánh giá tính khả thi và hiệu quả của các giải pháp này.

3/ Một số khuyến nghị

- Cần đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền trong ngành giáo dục, các cấp chính quyền và phụ huynh học sinh về tầm quan trọng của việc tổ chức dạy học hai buổi trên ngày đối với chất lượng giáo dục tiểu học;
- Cần có chính sách tổng thể của Chính phủ nhằm đảm bảo các nguồn lực cho việc tổ chức dạy học hai buổi trên ngày ở tiểu học;
- Cần triển khai xây dựng chương trình dành cho dạy học hai buổi trên ngày: thể hiện đầy đủ các chuẩn kiến thức, kỹ năng, thái độ nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện tiểu học.

Tin khác