Nghiệm thu đề tài “Đổi mới quản lý trường phổ thông Việt Nam theo định hướng hiệu quả trong bối cảnh phân cấp quản lý giáo dục”

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 15/08/2013, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Đổi mới quản lý trường phổ thông Việt Nam theo định hướng hiệu quả trong bối cảnh phân cấp quản lý giáo dục” mã số: B2010-37-85CT, do PGS.TS. Nguyễn Tiến Hùng làm chủ nhiệm.

Mục tiêu của đề tài: Nghiên cứu cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế làm tiền đề đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp đổi mới quản lý nhà trường phổ thông Việt Nam theo định hướng hiệu quả trong bối cảnh phân cấp quản lý giáo dục.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
1/ Về lý luận
     - Làm sáng tỏ cơ sở lý luận về đổi mới quản lý trường phổ thông theo định hướng hiệu quả trong bối cảnh phân cấp quản lý giáo dục qua nghiên cứu khái niệm/thuật ngữ liên quan, bối cảnh và thách thức quản lý hiệu quả trường phổ thông, các đặc trưng cơ bản của một hệ thống phân cấp quản lý trường phổ thông có hiệu quả, các bài học kinh nghiệm quốc tế về quản lý hiệu quả và bản chất của quản lý trường phổ thông. Từ đó đã phân  tích làm rõ được mô hình các tiêu chuẩn đánh giá quản lý hiệu quả trường phổ thông trong bối cảnh phân cấp quản lý giáo dục.

2/ Về thực tiễn
     - Đề tài đã thiết kế bộ phiếu hỏi và phỏng vấn cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh tại 12 trường tiểu học, trung học cở sở và trung học phổ thông của Hậu Giang và Phú Thọ, đánh giá hiện trạng và rút ra được những mặt mạnh, bất cập và nguyên nhân về quản lý các trường phổ thông trong bối cảnh phân cấp quản lý giáo dục theo các tiêu chí hiệu quả.

3/ Khuyến nghị
     - Để có thể đổi mới /cải tiến thành công quản lý nhà trường phổ thông Việt Nam theo định hướng hiệu quả trong bối cảnh phân cấp quản lý giáo dục cần lưu ý thực hiện một số kiến nghị sau:
     + Cần tiếp tục thử nghiệm Bộ tiêu chuẩn về quản lý hiệu quả trường phổ thông cũng như quy trình tự đánh giá trên diện rộng nhằm chỉnh sửa, bổ xung cho phù hợp để có thể áp dụng rộng rãi hơn.
     + Đổi mới/ cải tiến quản lý hiệu quả nhà trường phổ thông là một quá trình liên tục và đó là thách thức phức tạp nhất mà các nhà lãnh đạo và giáo viên nhà trường phổ thông cần phải vượt qua.
    + Đào tạo và tập huấn cho lãnh đạo trường phổ về kiến thức, kỹ năng và quy trình đổi mới/cải tiến hiệu quả nhà trường phổ thông trong bối cảnh phân cấp quản lý giáo dục.
      

 

Tin khác