Nghiệm thu đề tài "Giải pháp nâng cao năng lực Tiếng Việt cho học sinh tiểu học dân tộc thiểu số theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới"

02/12/2019 10:19 GMT+7
Ngày 28/11/2019, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu đề tài KH & CN cấp Bộ "Giải pháp nâng cao năng lực Tiếng Việt cho học sinh tiểu học dân tộc thiểu số theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới", Mã số: B2018-VKG-05, do TS. Trần Thị Yên chủ nhiệm.

Mục tiêu nghiên cứu
  
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về các giải pháp nâng cao năng lực TV cho HS người dân tộc thiểu số (DTTS), mục tiêu đề tài nhằm: Đánh giá được thực trạng năng lực TV của HS DTTS hiện nay; Đánh giá được thực trạng các giải pháp nâng cao năng lực TV cho HS tiểu học DTTS đang được triển kha; Đề xuất được một số giải pháp nâng cao năng lực TV cho HS tiểu học DTTS theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông mới.
  
Nội dung và kết quả nghiên cứu
 
- Xây dựng cơ sở lí luận về giải pháp nâng cao năng lực tiếng Việt cho học sinh tiểu học dân tộc thiểu số;
- Thực trạng các giải pháp nâng cao năng lực tiếng Việt cho học sinh tiểu học dân tộc thiểu số theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới;
- Đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực tiếng Việt cho học sinh tiểu học dân tộc thiểu số theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới..
 
Đề xuất kiến nghị 
 
Đối với Chính phủ: ban hành những qui định cụ thể về ngôn ngữ, phát triển ngôn ngữ và sử dụng ngôn ngữ trong giáo dục phù hợp với đặc điểm ngôn ngữ, văn hóa, tâm sinh lí học sinh DTTS.
 
Đối với Bộ GD&ĐT
 
- Ban hành chính sách hỗ trợ cho người dạy, chính sách đối với người học ở vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS.
- Chỉ đạo đổi mới nội dung, chương trình đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình, SGK giáo dục phổ thông mới phù hợp với vùng DTTS và miền núi.
 
Đối với các địa phương vùng DTTS
 
- Tổ chức bồi dưỡng/tập huấn, giao lưu để nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho CBQL, GV đối với dạy học nói chung, dạy TV nói riêng ở vùng DTTS.
- Chỉ đạo các nhà trường sử dụng linh hoạt các nhóm giải pháp quản lí, nhóm giải pháp kĩ thuật/phương pháp dạy học TV phù hợp với HS tiểu học dân tộc theo yêu cầu CTGDTPT mới.
- Huy động các nguồn lực tham gia giáo dục: Cha mẹ học sinh, cộng đồng, các nguồn lực hỗ trợ từ các tổ chức Quốc tế, các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ cho các điều kiện đảm bảo thực hiện dạy học nói chung, dạy học TV nói riêng.
 
Phạm Tuyết Nhung 
Trung tâm Thông tin và Dự báo