Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Xây dựng mô hình giáo dục môi trường dựa vào cộng đồng cho học sinh cấp tiểu học”

10/06/2022 08:52 GMT+7
Ngày 09/06/2022, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Xây dựng mô hình giáo dục môi trường dựa vào cộng đồng cho học sinh cấp tiểu học”, mã số B2019-VKG-09MT, do TS. Nguyễn Lê Vân Dung làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ
Tham dự buổi nghiệm thu nhiệm vụ có các thành viên của hội đồng nghiệm thu là các nhà khoa học trong lĩnh vực giáo dục tiểu học, giáo dục bảo vệ môi trường, và quản lí giáo dục, cùng các thành viên của nhiệm vụ và đại biểu của các phòng chức năng thuộc Viện KHGDVN.
 
Nhiệm vụ được thực hiện với mục tiêu Xây dựng mô hình giáo dục môi trường dựa vào cộng đồng cho học sinh cấp tiểu học nhằm tăng cường sự tham gia và trách nhiệm của cộng đồng trong công tác giáo dục bảo vệ môi trường ở địa phương, cũng như đảm bảo các hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường ở các trường tiểu học.
 
Nhiệm vụ tổng quan một số vấn đề lý luận về xây dựng mô hình giáo dục bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng cho học sinh cấp tiểu học. Trong nội dung này, những khái niệm liên quan, mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục bảo vệ môi trường đã được phân tích kĩ lưỡng. Bên cạnh đó, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về giáo dục bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng cho học sinh tiểu học đã chỉ ra được những mô hình thực tiễn đã áp dụng thành công. Đây chính là cơ sở quan trọng để nhiệm vụ tiến hành xây dựng mô hình giáo bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng cho học sinh tiểu học phù hợp với đặc điểm của Việt Nam.
  
Nhiệm vụ cũng nghiên cứu cơ sở lý luận về mô hình giáo dục bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng cho học sinh tiểu học. Mô hình được phân tích trên cơ sở làm rõ mục đích, nguyên tắc, quy trình, các yếu tố ảnh hưởng. Không những vậy, nhiệm vụ đưa ra được các thành tố, tính chất, chức năng và mối quan hệ của các thành tố trong mô hình và cách vận hành mô hình hiệu quả.
 
Nhiệm vụ tiến hành nghiên cứu thực trạng mô hình giáo dục BVMT ở những nội dung sau: Thực trạng về nhận thức của giáo viên, phụ huynh, chính quyền, cộng đồng địa phương về giáo dục bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng cho học sinh cấp tiểu học; thực trạng tổ chức các hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng cho học sinh cấp tiểu học (nội dung, phương pháp, hình thức...); thực trạng các điều kiện xây dựng và triển khai mô hình giáo dục bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng cho học sinh cấp tiểu học; nhu cầu xây dựng mô hình giáo dục bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng cho học sinh cấp tiểu học.
 
Dựa trên kết quả nghiên cứu lí luận và thực tiễn mô hình giáo dục bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng, nhiệm vụ tiến hành xây dựng mô hình giáo dục bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng cho học sinh tiểu học. Trong mô hình, nhiệm vụ đã làm rõ căn cứ đề xuất mô hình, những thành tố của mô hình bao gồm thành tố về nguồn lực con người, các hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường, các yếu tố ảnh hưởng và các điều kiện đảm bảo và hướng dẫn vận hành mô hình bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng cho học sinh cấp tiểu học.
 
Để đánh giá tính hiệu quả và khả thi của mô hình, nhiệm vụ tiến hành thử nghiệm mô hình giáo dục bảo vệ môi trường tại 02 trường tiểu học thông qua quy trình thử nghiệm cụ thể. Sau quá trình thử nghiệm, nhiệm vụ cũng tiến hành tổng kết, đánh giá thử nghiệm mô hình. Dựa trên kết quả thử nghiệm, nhiệm vụ tổ chức biên soạn tài liệu hướng dẫn quy trình xây dựng mô hình giáo dục bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng cho học sinh cấp tiểu học. Tài liệu làm rõ mục tiêu, nguyên tắc, quy trình biên soạn, hướng dẫn quy trình và hướng dẫn tổ chức thực hiện quy trình cũng như giám sát, đánh giá tác động và hiệu quả của quy trình để có cách thức duy trì mô hình giáo dục bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng cho học sinh cấp tiểu học hướng tới phát triển bền vững.
 
Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam

Tin khác