Khảo sát tiến độ nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia (Hội đồng số 07)

08/09/2022 12:14 GMT+7
Sáng ngày 08/09/2022, tại phòng họp A13, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức Hội đồng số 07 khảo sát tiến độ nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia.

  Hội đồng kiểm tra tiến độ nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia.   
 
Tham gia buổi khảo sát có Viện trưởng Lê Anh Vinh làm chủ tịch hội đồng, các thành viên của hội đồng cùng các thành viên của các nhiệm vụ. Theo chương trình, hội đồng lắng nghe tiến độ thực hiện, các sản phẩm đã hoàn thành, các đề xuất để hoàn thành nhiệm vụ.
  
Bắt đầu buổi làm việc, ThS. Vương Quốc Anh trình bày nhiệm vụ “Tổng hợp ý kiến góp ý về chương trình và sách giáo khoa lớp 1, 2, 6 trong quá trình triển khai ở trường phổ thông”. Mục tiêu của nhiệm vụ tổng hợp, phân tích các ý kiến góp ý về chương trình và sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 6, từ đó đề xuất một số khuyến nghị góp phần triển khai hiệu quả chương trình và sách giáo khoa. Sản phẩm dự kiến bao gồm cổng thông tin thu thập ý kiến góp ý, báo cáo tổng hợp phân tích các ý kiến, và bản đề xuất khuyến nghị nhằm tăng tính hiệu quả triển khai chương trình, sách giáo khoa.
  
ThS. Nguyễn Trọng Đức báo cáo tiến độ nghiệm vụ “Nghiên cứu thực trạng việc xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục nhà trưởng cấp tiểu học (lớp 1, 2, 3) và cấp trung học cơ sở (lớp 6, 7). Đây là nhiệm vụ tiếp nối năm 2021, các nội dung tập trung ở các lớp 3, 6, 7 trong năm 2022. Về tiến độ, đến thời điểm này, nhóm nghiêm cứu đã hoàn thành các báo cáo nghiên cứu lý luận việc xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục nhà trưởng, xây dựng bộ công cụ đối với tất cả các khối lớp và triển khai thu thập ý kiến đối với các lớp 1, 2, 3. Các báo cáo đang được triển khai dựa trên dữ liệu thu thập được.
  
ThS. Nguyễn Hồng Liên trình bày nhiệm vụ “Nghiên cứu tình hình triển khai chương trình, sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông 2018”. Đây cũng là nhiệm vụ tiếp nối, trọng tâm năm 2022 tập trung vào nghiên cứu thực trạng triển khai chương trình lớp 2, 6. Các nội dung đề xuất bao gồm nghiên cứu những vấn đề chung triển khai chương trình, sách giáo khoa cấp tiểu học và THCS theo chương trình 2018, nghiên cứu thực trạng triển khai chương trình lớp 2 và lớp 6, và đề xuất một số giải pháp hỗ trợ triển khai chương trình, sách giáo khoa. Theo tiến độ thực tiễn, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành báo cáo một số vấn đề chung về việc triển khai chương trình, sách giáo khoa, các bộ công cụ khảo sát dành cho cán bộ quản lý và giáo viên các môn học lớp 2 và lớp 6.
  
Cuối cùng, ThS. Cao Thi Phương Chi báo cáo tiến độ “Nghiên cứu thực trạng trang bị và sử dụng thiết bị dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018”. Mục tiêu đánh giá thực trạng trang thiết bị và sử dụng thiết bị dạy học lớp 2, lớp 6 chương trình giáo dục phổ thông 2018, từ đó đề xuất một số giải pháp trong trang bị và sử dụng thiết bị dạy học nhằm góp phần triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học và THCS. Theo tiến độ, thực hiện, nhóm đề tài đã hoàn thành báo cáo nghiên cứu lý luận, xây dựng các bộ công cụ khảo sát đối vơi từng môn học, triển khai khảo sát trực tuyến.
  
Nhìn chung, các thành viên của hội đồng đều đánh giá các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Ngoài ra, các nhóm nghiên cứu đều được khuyến nghị sớm hoàn thành các sản phẩm, đặc biệt là công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín.
 
Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam