Họp hội đồng tự đánh giá Chương trình KH&CN cấp Bộ “Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới”

21/02/2023 11:34 GMT+7
Sáng ngày 17/02/2023, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức họp hội đồng tự đánh giá Chương trình KH&CN cấp Bộ “Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới”, mã số CT.2019.08, do PGS.TS. Trần Huy Hoàng làm chủ nhiệm.


Chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả nghiên cứu
 
Chương trình KH&CN cấp Bộ “Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới” được ban hành theo Quyết định số 521/QĐ-BGDĐT ngày 04/3/2019 của Bộ GD&ĐT.
 
Mục tiêu chung của Chương trình: Nghiên cứu xác lập được hệ giá trị văn hoá cốt lõi (truyền thống và không truyền thống) cần được giáo dục cho HSPT Việt Nam; đề xuất được các giải pháp giáo dục GTVH cho HSPT trong giai đoạn hiện nay và những năm tới.
  
Mục tiêu cụ thể:
- Xác định được hệ GTVH cụ thể (bao gồm các GT truyền thống và không TrT) cần được giáo dục cho HSPT VN tại thời điểm hiện tại và cho một số năm tới.
- Đánh giá được những biến đổi của các GTVH, thực trạng các GTVH truyền thống và không truyền thống của HSPT hiện nay.
- Đánh giá được tác dụng và hiệu quả của các giải pháp, các CT giáo dục GTVH cho HSPT hiện có ở Việt Nam.
- Đề xuất được các mô hình, các giải pháp, biện pháp cụ thể về giáo dục các GTVH cho HSPT Việt Nam tại thời điểm hiện tại và cho một số năm tới.
 
Hội đồng tự đánh giá của đơn vị chủ trì có nhiệm vụ tư vấn, đánh giá kết quả thực hiện chương trình để làm cơ sở đề nghị Bộ GD&ĐT thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ. Sau cuộc họp, Ban chủ nhiệm Chương trình cùng các chủ nhiệm đề tài sẽ cùng hoàn thiện các sản phẩm theo góp ý của Hội đồng.
 
Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam