Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ "Nghiên cứu giải pháp ứng dụng kỹ thuật số theo tiếp cận mô hình hệ sinh thái vào chăm sóc, giáo dục trẻ ở các cơ sở GDMN tại khu công nghiệp, khu chế xuất"

06/04/2023 11:34 GMT+7
Ngày 06/04/2023, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ "Nghiên cứu giải pháp ứng dụng kỹ thuật số theo tiếp cận mô hình hệ sinh thái vào chăm sóc , giáo dục trẻ ở các cơ sở giáo dục mầm non tại khu công nghiệp, khu chế xuất", mã số B2021-VKG-02, do TS. Nguyễn Thị Nga làm chủ nhiệm.

Đến dự buổi nghiệm thu có GS. TS. Lê Anh Vinh, Chủ tịch hội đồng, các thành viên hội đồng cùng các thành viên nhóm nghiên cứu.
 
Đại diện nhóm đề tài, TS. Nguyễn Thị Nga trình bày kết quả nghiên cứu của đề tài. Mục tiêu nghiên cứu nhằm đề xuất giải pháp ứng dụng kỹ thuật số theo tiếp cận mô hình hệ sinh thái vào chính sách, giáo dục trẻ ở các cơ sở giáo dục mầm non tại khu vực có khu công nghiệp, khu chế xuất góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, giáo dục trẻ tại Việt Nam.
  

Chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả nghiên cứu
 
Về cơ sở lý luận, đề tài đề cập các khái niệm liên quan đến đề tài như hệ sinh thái, ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin theo tiếp cận hệ sinh thái. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu trình bày vai trò, cấu trúc và đặc điểm của việc ứng dụng kỹ thuật số theo tiếp cận mô hình hệ sinh thái ở các cơ sở giáo dục mầm nôn tại khu công nghiệp, khu chế xuất, đồng thời xác định các yêu cầu, các yếu tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng kỹ thuật số theo tiếp cận mô hình hệ sinh thái ở các cơ sở giáo dục mầm non tại khu công nghiệp, khu chế xuất.
 
Về cơ sở thực tiễn, các thành viên đề tài tổng quan kinh nghiệm quốc tế về ứng dụng kỹ thuật số theo tiếp cận mô hình hệ sinh thái ở các cơ sở giáo dục mầm non tại khu công nghiệp, khu chế xuất. Từ đó các bài học kinh nghiệm cho Việt Nam được đề xuất.
 
Đề tài tiến hành khảo sát thực trạng ứng dụng kỹ thuật số theo tiếp cận mô hình hệ sinh thái ở các cơ sở giáo dục mầm non tại khu công nghiệp, khu chế xuất đối với cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh học sinh, cộng đồng ở 12 cơ sở giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Ninh. Từ kết quả phân tích, nhóm nghiên cứu đề tào đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng kỹ thuật số theo tiếp cận mô hình hệ sinh thái ở các cơ sở giáo dục mầm non tại khu công nghiệp, khu chế xuất.
 
Các thành viên hội đồng đánh giá cao tính cấp thiết và các sản phẩm của đề tài. Bên cạnh đó, hội đồng cũng khuyến nghị nhóm nghiên cứu rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện báo cáo theo góp ý.
 
Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam