Thông báo Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2024

19/05/2023 08:08 GMT+7
Viện Khoa học giáo dục Việt Nam thông báo để các đơn vị, cá nhân đăng kí tham gia tuyển chọn 16 đề tài trong danh sách đính kèm, theo các quy định trong thông tư 11/2016/TT-BGDĐT.

Căn cứ công văn số 2234/BGDĐT-KHCNMT ngày 17/5/2023 của Bộ GD&ĐT về việc "Hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2024";
 
Căn cứ Quyết định số 1393/QĐ-BGDĐT ngày 16/5/2023 của Bộ GD&ĐT về việc "Phê duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp Bộ đặt hàng của Bộ GD&ĐT để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2024";
 
Viện Khoa học giáo dục Việt Nam thông báo để các đơn vị, cá nhân đăng kí tham gia tuyển chọn 16 đề tài trong danh sách đính kèm, theo các quy định trong thông tư 11/2016/TT-BGDĐT.
 
Thời hạn gửi Hồ sơ gửi về Phòng Quản lý Khoa học, Đào tạo & Hợp tác Quốc tế là ngày 26/5/2023 (thứ Sáu). Chi tiết, liên hệ TS. Nguyễn Thị Hương Lan, ĐT 024. 39424184.
 
Các file gửi kèm: